SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Aktuality

 • Aktuality

  Momentálne prebieha zimná údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja. V prípade potreby, kontaktujte náš dispečing oblasť Trnava tel: 033/ 55 31 344 oblasť Senica tel: 034/ 69 82 516 oblasť Dunajská Streda tel: 031/ 55 22 421   Pre informácie o zjazdnosti ciest navštívte stránku: http://www.zjazdnost.sk/

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja vznikla dňom 1. 1. 2004 ako rozpočtová organizácia Trnavského samosprávneho kraja zlúčením troch bývalých preddavkových vnútorných organizačných jednotiek Slovenskej správy ciest Bratislava, a to Správy a údržby Trnava, Správy a údržby Dunajská Streda a Správy a údržby Senica. Organizácia bola zriadená na základe zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky za účelom vykonávania správy a údržby ciest II. a III. triedy, ktoré prešli v zmysle citovaného zákona spolu s ostatným majetkom z vlastníctva štátu do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja.

V zmysle územného členenia SÚC TTSK Trnava pokrýva v Trnavskom kraji okresy Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. Vzhľadom k rozlohe a polohe okresov je optimálne rozdelenie na 12 obvodov: Dunajská Streda, Šamorín, Veľký Meder, Senica, Holíč, Sekule, Trnava, Buková, Červeník, Piešťany, Sereď a Galanta. Každé cestmajsterské stredisko je vybavené základnou mechanizáciou, potrebnou na údržbu ciest, zelene a stromoradia. Na strediskách Trnava, Senica a Dunajská Streda je zriadená opravárenská dielňa. Okrem cestmajsterstiev má SÚC TTSK Trnava zriadené skládky posypového materiálu vo Vojke nad Dunajom, v Rovensku, v Jablonici a v Dolnej Strede.

Správa a údržba ciest TTSK Trnava má v správe 1 592,359 km  ciest,  z toho 527,955 km ciest II. triedy a 1 064,404 km ciest III. triedy. Na ceste II/499 - Banka sa nachádza horský priechod Havran. Cesta II/425 Brodské vedie k hraničnému prechodu SR/ČR a cesta III/00238 Moravský sv. Ján k hraničnému prechodu SR/Rakúsko.

Okrem údržby ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja SÚC TTSK zabezpečuje aj údržbu štátnych ciest I. triedy na území TTSK a údržbu ciest I/2, I/61, I/62 a I/63 na území Bratislavského samosprávneho kraja na základe zmluvného vzťahu so  Slovenskou správou ciest Bratislava v zmysle ustanovenia § 3, písm. f) zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

SÚC TTSK Trnava spravuje 386 mostných objektov o celkovej ploche 50 834 m2, z toho na cestách II. triedy 157 ks o celkovej ploche 28 038 m2  a na cestách III. triedy 229 ks o celkovej ploche 21 351 m2 .  

Správu a údržbu ciest v Trnavskom samosprávnom kraji organizácia zabezpečuje priemerne s 270 zamestnancami.

Hlavným predmetom činnosti SÚC TTSK je:

 • systematická kontrola dopravno-technického a stavebného stavu ciest a následné vykonávanie bežnej údržby, súvislej údržby a opráv a zimnej údržby na zverenej cestnej sieti,
 • údržba a opravy vozoviek, odvodňovacích zariadení, bezpečnostných dopravných zariadení, mostných a ostatných objektov,
 • ošetrovanie cestného stromoradia, kosenie trávnatých porastov na plochách tvoriacich súčasť ciest, údržba a
 • opravy krajníc, odstavných plôch, odpočívadiel a ostatných súčastí ciest,
 • opravy a údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia,
 • zimná údržba ciest (odstraňovanie snehu, posyp vozoviek, dispečersko-spravodajská služba, zimné značenie a preventívna ochrana pred závejmi, iné činnosti zimnej údržby),
 • vykonávanie správy ciest, vedenie technickej evidencie (pasportu) ciest a mostov, prehliadky ciest a mostov,
 • príprava a zabezpečovanie súvislej údržby, opráv a rekonštrukcií ciest a mostných objektov dodávateľským spôsobom.