SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Aktuality

Uzávierka mosta v Hlohovci
Aktuálne informácie o uzávierke mosta v Hlohovci

 

Prebieha zimná údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja.

V prípade potreby, kontaktujte náš dispečing

 • oblasť Trnava
  tel: 033/ 55 31 344
 • oblasť Senica
  tel: 034/ 69 82 516
 • oblasť Dunajská Streda
  tel: 031/ 55 22 421

Aktuálne informácie o zjazdnosti ciest nájdete na http://www.zjazdnost.sk/

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja vznikla dňom 1. 1. 2004 ako rozpočtová organizácia Trnavského samosprávneho kraja zlúčením troch bývalých vnútorných organizačných jednotiek Slovenskej správy ciest Bratislava (Správy a údržby Trnava, Správy a údržby Dunajská Streda a Správy a údržby Senica). Organizácia bola zriadená na základe zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky za účelom vykonávania správy a údržby ciest II. a III. triedy, ktoré prešli v zmysle citovaného zákona spolu s ostatným majetkom z vlastníctva štátu do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja.

Základné informácie o organizácii:

 • Názov organizácie: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
 • Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava
 • IČO: 37 847 783
 • DIČ: 2021777516
 • IČ DPH: neplatiteľ DPH
 • Právna forma: rozpočtová organizácia
 • Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
 • Registrácia: zriaďovacia listina č. 101/2003 Uz.
 • Dátum vzniku: 1. 1. 2004

Hlavným predmetom činnosti SÚC TTSK je:

 • systematická kontrola dopravno-technického a stavebného stavu ciest a následné vykonávanie bežnej údržby, súvislej údržby a opráv a zimnej údržby na zverenej cestnej sieti,
 • údržba a opravy vozoviek, odvodňovacích zariadení, bezpečnostných dopravných zariadení, mostných a ostatných objektov, ošetrovanie cestného stromoradia, kosenie trávnatých porastov na plochách tvoriacich súčasť ciest, údržba a opravy krajníc, odstavných plôch, odpočívadiel a ostatných súčastí ciest, opravy a údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia,
 • zimná údržba ciest (odstraňovanie snehu, posyp vozoviek, dispečersko-spravodajská služba, zimné značenie a preventívna ochrana pred závejmi, iné činnosti zimnej údržby),
 • vykonávanie správy ciest, vedenie technickej evidencie (pasportu) ciest a mostov, prehliadky ciest a mostov,
 • príprava a zabezpečovanie súvislej údržby, opráv a rekonštrukcií ciest a mostných objektov dodávateľským spôsobom.