Zámer na prenájom nehnuteľného majetku Trnavského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest TTSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa Správa a údržba ciest TTSK so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783 ako správca majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja podľa zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK

zverejňuje zámer

na prenechanie nehnuteľností (časti pozemku) spôsobom prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa:
• časť pozemku pare. reg. „C“ pare. č. 362/1 zastavaná plocha a nádvoria v k.ú. Veľké Kostoľany, zapísaného na LV 1444 a to časť o výmere 400 m2 , ktorá je zastavaná stavbou (chodníkom) umiestneným v intraviláne obce pri ceste 111/1266, v smere staničenia cesty vľavo, nájomcovi Obci Veľké Kostoľany, M.R.Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany ako samostatnému územnému samosprávnemu a správnemu celku SR za ročné nájomné vo výške 200,00 Eur stanovené dohodou zmluvných strán v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK. K predmetu nájmu nie sú viazané žiadne platby za energie a služby; doba nájmu je do 29.05.2028 dôvodom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ktorým je verejnoprospešný účel, t.j. výstavba a rekonštrukcia chodníkov – stavby vo verejnom záujme slúžiacej obyvateľom samosprávneho kraja k zlepšeniu dopravnej situácie a zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.

V Trnave, dňa 11.08.2023, Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ