Zámer prenájmu č.2/2024

SÚC TTSK v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. zverejňuje zámer č. 2/2024 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým sú - časti pozemkov parc.č. 297, 324/1, 324/2, 324/3  zastavané plochy a nádvorie, nachádzajúce sa v k.ú. Stráže,  časti spolu o výmere 805 m2; - minimálna cena  0,70 €/m2 pozemku/rok - cenové ponuky doručovať: do 15.04.2024 do 15,00 hod. - na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava,  email: sekretariat@spravaciest.sk - [...]