Správa a údržba ciest TTSK Bulharská 39 918 53 Trnava | 033 / 5531 287

Monthly Archives: április 2024

Zámer na prenájom nehnuteľného majetku Trnavského samosprávneho kraja,v správe Správy a údržby ciest TTSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Správa a údržba ciest TTSK so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783 ako správca  majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja podľa  zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK  z v e r e j ň u j e     z á m e r  na prenechanie  nehnuteľností, častí pozemkov, parc. registra „C“, nachádzajúcich sa v k.ú. Dolné Trhovište a zastavaných stavbou - chodníkom umiestneným v intraviláne obce pri ceste II514 v kkm 6,250-8,140,  oddeleným od telesa [...]

By |2024-05-29T22:20:40+02:00április 30th, 2024|Odpredaj a prenájom majetku|

Zámer prenájmu č.3/2024

Zámer prenájmu č.3/2024 SÚC TTSK v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. zverejňuje zámer č. 3/2024 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je - časť pozemku parc.č. 181  zastavané plochy a nádvorie, nachádzajúcesa v k.ú. Trnávka,  časť o výmere 300 m2; - minimálna cena  0,70 €/m2 pozemku/rok - cenové ponuky doručovať: do 30.04.2024 do 15,00 hod. - na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava, email: sekretariat@spravaciest.sk - informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , [...]

By |2024-04-10T08:24:00+02:00április 10th, 2024|Odpredaj a prenájom majetku|
Go to Top