Revitalizácii cestnej zelene sa venujeme od roku 2022, kedy Trnavský samosprávny kraj spustil projekt revitalizácie a výsadby drevín okolo ciest II. a III. triedy, ktoré má vo vlastníctve. Programové vyhlásenie Trnavskej župy pre roky 2022-2026 v časti ‚Lepšie cesty a ich správa a údržba ciest‘ tiež uvádza svoj cieľ nasledovne: „revitalizácia cestnej zelene a budovanie vodozádržných opatrení sa stane súčasťou krajinotvorby a zároveň prispeje k optimalizácii nákladov za vodu„. Našim cieľom nie je len samotná výsadba nových drevín, ale aj starostlivosť o už existujúcu zeleň, na ktorej sa bude spolupodieľať aj naša SÚC. Pri revitalizácii cestnej zelene spolupracujeme s lesnými škôlkami a s arboristom, ktorý vytipuje vhodné lokality a druhy zelene na výsadbu. Práve krajského arboristu, pána Martina Velického sme oslovili a poprosili sme ho o krátke interview. 

 

  • Mohli by ste nám v krátkosti priblížiť východiskovú situáciu, v ktorej sa TTSK nachádza a Váš odborný pohľad, resp. zhodnotenie aktuálnej situácie vo veci výsadby cestnej zelene? 

V súčasnosti je veľké množstvo stromov pri cestách v dožívajúcom stave, kedy je z bezpečnostného hľadiska jediným riešením výrub a nahradenie novou výsadbou. V posledných rokoch bolo v kraji obnovených viacero cestných úsekov, na ktorých by bolo všeobecne prospešné vysadiť mladé stromy. V roku 2022 bol zrealizovaný pilotný úsek novej výsadby stromov pri ceste z obce Horné Orešany v smere na Suchú nad Parnou. V roku 2023 by mali pribudnúť ďalšie úseky. Súčasne je potrebné priebežne zvyšovať odborné vzdelanie pracovníkov, ktorí zabezpečujú pravidelnú starostlivosť o stromy pri cestách. 

 

  • Aké kroky podniká TTSK v snahe o revitalizáciu cestnej zelene? 

TTSK zabezpečuje starostlivosť o zeleň pri cestách v kraji prostredníctvom Správy a údržby ciest TTSK. Ide predovšetkým o kosenie bylín, zdravotný a bezpečnostný rez stromov či výrub a výsadbu nových stromov. V súčasnosti je veľké množstvo stromov pri cestách v kraji na hranici životnosti. Je preto potrebné ich systematické nahradzovanie mladými stromami a vytváranie nových alejí a stromoradí.  

 

  • Ako môže byť SÚC TTSK nápomocná pri napĺňaní cieľa Programového vyhlásenia týkajúceho sa revitalizácie cestnej zelene a vodozádržných opatrení? 

SÚC TTSK je ideálnym subjektom na realizáciu údržby a výsadby novej zelene pri cestách. Disponuje potrebným strojovým vybavením a vďaka efektívne nastaveným procesom dokáže zabezpečiť všetky činnosti vo vlastnej réžii. V súčasnosti je potrebné optimalizovať procesy odborného vzdelávania zamestnancov v oblasti výsadby a rezu stromov, aby boli vykonávané zásahy v súlade s arboristickými štandardmi. 

 

  • V čom vidíte príležitosti a naopak prekážky v optimalizácii procesov týkajúcich sa výsadby zelene a vodozádržných opatrení v dobe, keď zažívame extrémne obdobia sucha a nárazové prívaly dažďov spôsobujúce povodne? 

Výsadba stromov pri cestách má významný pozitívny dopad na krajinu. Stromoradia predovšetkým zadržiavajú zrážkovú vodu v krajine, zmierňujú jej odparovanie a viažu CO2 zo vzduchu. Taktiež výrazne zabraňujú erózii pôdy a podporujú rozvoj pôdnych organizmov, čím prirodzene zvyšujú kvalitu pôdy. Stromy poskytujú úkryt a potravu pre živočíchy, najmä vtáky a hmyz. Prirodzene chránia cestné komunikácie pred vetrom a snehom, podporujú rozvoj biodiverzity krajiny, zvyšujú jej atraktivitu a esteticky ju rozčleňujú. 

Optimalizáciou procesov výsadby novej zelene chceme zabezpečiť, aby krajinotvorné zásahy, ktoré vykonávame, boli nielen dlhodobo udržateľné, ale aby krajinu aktívne a prirodzeným spôsobom revitalizovali. Prekážkou, ktorú je potrebné prekonať, je najmä doriešenie legislatívnych možností výsadby zelene pri cestách na tých pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve kraja. 

 

  • Môže verejnosť a najmä obyvatelia TTSK pomôcť nejakým spôsobom pri revitalizácii (nielen) cestnej zelene a pri udržiavaní dažďovej vody v krajine (na mieste, kde zrážky padnú)? 

Každý z nás môže pomôcť zmierniť dopady extrémnych výkyvov počasia súvisiacich so zmenou klímy priamo vo svojom okolí, či už podporou revitalizačných projektov alebo vlastnými činmi. Napríklad v rodinnom dome si môžeme pomôcť sebe i prírode zberom dažďovej vody zo striech a jej použitím na zavlažovanie v čase sucha. V záhrade je možné vyčleniť väčší priestor pre stromy a kry a ubrať z plochy trávnika, ktorý je na spotrebu vody najnáročnejší. Trávniku pomôže menej časté kosenie na vyššiu výšku, aj nekosená časť vo forme malej lúky. Vodný prvok alebo malé jazierko sú lepšie ako bazén a prinesú do záhrady život. Veľké a dlhoveké stromy v záhradách je potrebné chrániť a vhodne im prispôsobovať okolie, výrub by mal byť vždy až poslednou možnosťou. 

 

  • Aké sú plány a vízia TTSK v oblasti revitalizácie i výsadby zelene v kraji? 

TTSK aktívne pracuje na vytvorení konceptu štruktúrovanej a plánovanej starostlivosti o zeleň v kraji so zámerom dosiahnuť udržateľnú, zdravú a bezpečnú zeleň na verejných priestranstvách, popri cestách, v areáloch škôl, v parkoch a iných priestranstvách v správe kraja. Cieľom týchto aktivít je zabezpečiť správny vývoj, zdravotný a bezpečnostný stav stromov a dosiahnuť čo najdlhšie zotrvanie na ich stanovisku (s dlhodobým cieľom mať v kraji veľké množstvo zdravých a dlhovekých stromov). Chceme rozvíjať spoločenskú a estetickú hodnotu stromov a pridruženými aktivitami vzdelávať a poukazovať na význam starostlivosti o stromy pre obnovu krajiny do budúcnosti. 

Antónia Fogašová, redaktorka