V rámci letnej údržby, vykonávame činnosti v nasledovných oblastiach:

VOZOVKY

 • údržba živičných vozoviek, zalievanie trhlín, sieťových trhlín, kalové zákryty, nátery vozoviek, letný posyp, pieskovanie, odstránenie následkov mimoriadnych udalostí

1. Vysprávky povrchu:

 • penetračným spôsobom živicou za tepla, asfaltovou emulziou, dýzovou metódou
 • obaľovanou zmesou za tepla so zapílením / bez zapílenia
 • obaľovanou zmesou za tepla – bagela / za studena
 • liatym asfaltom
 • zdrsňovanie vozovky, frézovanie, úprava vozovky – retardéry
 • zalievanie škár bet. vozoviek, zalievanie sieťových trhlín bet. vozoviek
 • bodové závady (do dĺžky 50 m)

2. Čistenie vozovky – traktorový zametač, umývanie kropnicou, zametač s vysávačom, extravilán

3. Opravy vozoviek vrátane príslušenstva – asfaltové betóny a koberce, penetračný makadam, liaty asfalt

DOPRAVNÉ ZNAČENIE

 • Zvislé dopravné značenie – čistenie, nátery, výmena, oprava, zriadenie, likvidácia
 • Signalizačné zariadenie a osvetlenie – čistenie, nátery, výmena, oprava, zriadenie, likvidácia
 • Prenosné dopravné značenie – zriadenie úplnej / čiastočnej uzávierky, označenie prekážky na vozovke
 • Zábradlia a lanové pružidlá – čistenie, nátery, zriadenie, vyrovnanie a oprava, likvidácia
 • Smerové stĺpy plastové – čistenie, zriadenie, zriadenie pri použití starších stĺpikov, zriadenie s pätkou, výmena, vyrovnanie a oprava, likvidácia
 • Značky pre staničenie a omedzníkovanie – čistenie, nátery, zriadenie, vyrovnanie a oprava, likvidácia
 • Elektrické zariadenia a verejné osvetlenie – prevádzka a údržba

KRAJNICE

 • čistenie, zrezávanie s odvozom (0cm -10cm), zrezávanie s odvozom (10cm a viac), zrezávanie do 5cm, zrezávanie krajnice pod zvodidlami, údržba stavebnej povahy, dosýpanie, zriadenie, likvidácia

PRIEKOPY

 • čistenie, hĺbenie od 5 do 25 cm, hĺbenie od 25–30 cm / dlaždené – čistenie (0-10cm), zriadenie / zemné – zriadenie

RIGOLY

 • čistenie, oprava, údržba stavebnej povahy, zriadenie, likvidácia

PRIEPUSTY

Čelá priepustov, vtokovej jamy a výpustov, priepusty, vlastné potrubie – čistenie, zriadenie, likvidácie

CESTNÁ KANALIZÁCIA

Cestná kanalizácia – čistenie, údržba stavebnej povahy, zriadenie

MOSTY

1. Údržba mostov

 • čistenie hornej / spodnej stavby mosta
 • čistenie a premazanie ložísk
 • čistenie územia pod mostom, kosenie, výrub krovia
 • čistenie krajníc od zimného posypu
 • oprava prechodového zariadenia na mostnom, objekte
 • nátery drevených i oceľových častí mosta
 • údržba dlažby, spevnených svahov a dna pod mostom
 • oprava spevnených svahov mosta
 • dopravné značenie pri uzávierke mostov, signalizačné zabezpečenie mostných objektov
 • údržba, opravy a výmena tabuliek s evidenčným číslom mosta a dopravných značiek k zaťažiteľnosti mostov

2. Bezpečnostné zariadenia (zábradlie, zvodidlá) – čistenie, nátery, zriadenie, vyrovnanie a oprava, likvidácia

3. Opravy mostov

 • oprava spodnej stavby, základov a krídiel mosta
 • výmena podpier mosta
 • oprava mostných konštrukcií – výmena prvkov alebo častí nosnej konštrukcie
 • injektáž trhlín v podperách, výmena ložísk
 • oprava posunutých úložných kvádrov pod ložiskami
 • výšková alebo šírková úprava ríms, chodníkov alebo odrazových pruhov
 • prestavby mostov do 10 m, zosilnenie mostnej konštrukcie mosta

4. Rekonštrukcie mostov

5. Diagnostika mostov, výpočet zaťažiteľnosti, mostné listy, zaťažkávacie skúšky

OSTATNÉ CESTNÉ OBJEKTY

1. Múr oporný, zárubný, obkladný, parapetný, ekokoše – údržba, opravy, zriadenie, rekonštrukcie, demolácie
2. Protihlukové valy a steny – údržba, oprava, zriadenie, rekonštrukcia, demolácia
3. Tunely – údržba, spotreba elektrickej energie, oprava, rekonštrukcia
4. Oplotenie ciest – údržba, oprava, zriadenie, rekonštrukcia, demolácia
5. Odstavné plochy – parkovacie, odpočívadlá, otáčacie plochy, zastávky SAD – údržba a čistenie, stavebná údržba, odvoz fekálií a odpadových vôd
6. Čističky odpadových vôd – prevádzka a údržba, stavebná údržba, zriadenie, rekonštrukcia, demolácia
7. Prejazdy
– osadenie + nátery stĺpikov a reťazí
– prejazdy s osadením, náterom a vyrovnaním stĺpikov a reťazí
– zriadenie, montáž, demontáž a opravy betónových zvodidiel
8. Iné pevné prekážky a zariadenia
9. Reklamné a iné oznamovacie tabule a pútače – likvidácia

SADOVNÍCTVO (cestná zeleň)

1. Stromy okrasné – výsadba, hnojenie, polievanie, okopávanie, rez a prerezávka, ochrana proti škodcom, rúbanie stromov, likvidácia
2. Stromy ovocné – výsadba, hnojenie, polievanie, okopávanie, rez a prerezávka, ochrana proti škodcom, stráženie úrody a kontrola stromoradia, zber úrody, rúbanie stromov, likvidácia
3. Kry – výsadba, hnojenie, polievanie, okopávanie, tvarovanie rezom, ochrana proti škodcom, likvidácia
4. Trávne porasty – výsadba, osiatie, hnojenie, polievanie, postreky pre spomalenie rastu, kosenie trávy strojné bez vyberania / s vyberaním stĺpikov, kosenie trávy ručné + zber sena
5. Divo-rastúce stromy – likvidácia, rez a prerezávka

OSTATNÉ ČINNOSTI

 • odstraňovanie následkov havárií
 • letná pohotovosť domáca
 • prehliadky a dozor nad cestami, prehliadky mostov
 • prieskumy, sčítania, meranie nápravových tlakov
 • zameranie hranice pozemkov pre osadenie lomových bodov, označenie a osadenie lomových bodov
 • príprava majetkovo – právneho vysporiadania pozemkov pod cestnými komunikáciami