Prístup k informáciám na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícií.

Správa a údržba ciest TTSK v súlade s citovaným zákonom poskytuje informácie, ktoré má k dispozícií:

  • zverejňovaním
  • sprístupnením na základe žiadosti

O informácie je možné požiadať prostredníctvom e-mailu hovorca@spravaciest.sk