Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii

O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán.

Pre cesty II. a III. triedy na území Trnavského samosprávneho kraja je cestným správnym orgánom Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Cestný správny orgán rozhoduje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu.

Rozdelenie komunikácií podľa vlastníka a správcu na území TTSK:

Komunikácia Vlastník Správca
Diaľnice, rýchlostné cesty Slovenská republika Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Cesty I. triedy Slovenská republika Slovenská správa ciest
Cesty II. a III. triedy Trnavský samosprávny kraj Správa a údržba ciest TTSK
Miestne komunikácie Mestá a obce Obec, mesto, organizácia na tento účel zriadená

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby

Podklady, ktoré požaduje Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja k žiadosti:

  • k žiadosti, v ktorej sa uvedie krátky popis projektovanej stavby je potrebné priložiť projektovú dokumentáciu, spracovanú autorizovaným projektantom s pečiatkou autorizácie a podpisom
  • projekt stavby musí obsahovať  situáciu širších vzťahov, aby sa dalo posúdiť, či sa jedná o komunikáciu v našej správe
  • rozkopávky, pretláčanie pod cestným telesom, rozšírenie vozovky, stavebné úpravy v cestnom telese, vjazdy, výstavba chodníkov, parkovacích miest, autobusových zastávok musia byť v PD detailne riešené aj zo spätnou úpravou stavby
  • odvodnenie stavby musí byť riešené tak, aby nenarušilo odvodňovací systém cestného telesa v našej správe
  • správca si môže vyžiadať aj kópiu listu vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy situovanej stavby

V prípade bližších informácii sa môžete obrátiť na nižšie uvedených zamestnancov Správy a údržby ciest TTSK:

okres Dunajská streda

Cseh Vincent

033 / 5914 275
0902 964 791
vincent.cseh@spravaciest.sk

okres Senica, Skalica

Ing. Dolinková Dáša

033 / 5914 237
0910 774 966
dasa.dolinkova@spravaciest.sk

okres Trnava, Hlohovec, Piešťany

Ing. Pohrebovičová Daniela

033 / 5914 215
0911 169 656
daniela.pohrebovicova@spravaciest.sk

okres Galanta

Ing. Silberhorn Alexandra

033 / 5914 213
0911 169 659
alexandra.silberhorn@spravaciest.sk

Prenájom nehnuteľností

Organizácia Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja ako správca  nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve TTSK,  je oprávnená prenechať do nájmu nehnuteľnosť po súhlase vlastníka.
Žiadosť o nájom musí obsahovať –  účel prenájmu,  pozemok parcelné číslo, katastrálne územie, požadovanú dobu nájmu.