Zimná služba je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť cestných komunikácií v zimnom období, t.j. odstraňovanie závad v zjazdnosti spôsobených zimnými poveternostnými a klimatickými podmienkami.

Zimná údržba je spravidla obdobie začínajúce 15.11. a končiace 31.3. nasledujúceho roka.

ŠTANDARD ZIMNEJ ÚDRŽBY
Bežné podmienky:

 • Odstraňovanie snehu
  • na cestách I. a II. triedy z celej vozovky tak, aby hrúbka zostávajúcej snehovej vrstvy neprevyšovala 3 cm
  • na cestách III. triedy za účelom udržiavania rovnosti utlačenej snehovej vrstvy a zabezpečenie obojstranného prejazdu v križovatkách. Pri intenzívnom snežení sa na cestách III. triedy udržiava pre dopravu obojsmerne len jeden jazdný pruh s výhybňami alebo regulovanou dopravou.
 • Posyp vozoviek
  na  všetkých cestách podľa technologickej potreby variantne rozmrazovacími materiálmi, zdrsňovacími prostriedkami alebo ich zmesou. Rozmrazovacie prostriedky a ich zmesi sa nepoužívajú v úsekoch s vylúčeným chemickým posypom.

Mimoriadne podmienky (kalamitné stavy)

 • Odstraňovanie snehu
  • na cestách I. a II. triedy nepretržite z celej šírky vozovky tak, aby hrúbka zostávajúcej snehovej vrstvy neprevyšovala na cestách  I. a II. triedy 10 cm.
  • na cestách III. triedy za účelom udržovania rovnosti utlačenej snehovej vrstvy tak, aby bol umožnený bezpečný prejazd minimálne v jednom jazdnom pruhu obojstranne s výhybňami alebo regulovanou dopravou.
 • Posyp vozoviek
  na všetkých cestách v zákrutách a stúpaniach

Dispečerská a spravodajská služba

Dispečerská a spravodajská služba sa zriaďuje pre potreby operatívneho riadenia a pre informovanie verejnosti o situácii na cestách z hľadiska ich zjazdnosti, prejazdnosti ako i plynulosti dopravy. Jednotlivé stupne DSS sú: informátor a dispečer strediska

DSS organizuje ako nepretržitú službu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja.

DSS zabezpečuje:

 • získavanie a prenos informácií o stave a predpovediach počasia a informácie o výstrahách podľa meteorologických pozorovaní pre správcov ciest,
 • spracovanie a odosielanie pravidelných a mimoriadnych situačných správ o zjazdnosti a plynulosti dopravy na  sledovaných cestách,
 • koordináciu opatrení v mimoriadnych poveternostných podmienkach až do aktivovania Štábu zimnej služby TTSK.

DSS v strediskách oblastných SÚC TTSK  zabezpečuje:

 • riadenie výkonu ZS na spravovaných cestách  podľa OP ZÚ
 • pravidelné informácie pre informátora o stave zjazdnosti zadaním do DMP
 • operatívne informovanie informátora o všetkých mimoriadnych udalostiach majúcich vplyv na zjazdnosť, plynulosť alebo bezpečnosť cestnej premávky resp. o vyhlásení niektorého stupňa aktivity.