Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja vznikla dňom 1. 1. 2004 ako rozpočtová organizácia Trnavského samosprávneho kraja zlúčením troch bývalých vnútorných organizačných jednotiek Slovenskej správy ciest Bratislava (Správy a údržby Trnava, Správy a údržby Dunajská Streda a Správy a údržby Senica). Organizácia bola zriadená na základe zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky za účelom vykonávania správy a údržby ciest II. a III. triedy, ktoré prešli v zmysle citovaného zákona spolu s ostatným majetkom z vlastníctva štátu do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja.

Základné informácie o organizácii:

 • Názov organizácie: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
 • Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava
 • IČO: 37 847 783
 • DIČ: 2021777516
 • IČ DPH: neplatiteľ DPH
 • Právna forma: rozpočtová organizácia
 • Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
 • Registrácia: zriaďovacia listina č. 101/2003 Uz.
 • Dátum vzniku: 1. 1. 2004

Vedenie organizácie Správa a údržba ciest TTSK riadi všetky aktivity organizácie, vystupuje v jej mene a má výkonnú moc.

Vedenie má šesť členov:

Ing. Dalibor Trebichalský – Riaditeľ organizácie
Ing. Monika Zaťková – Námestník pre investičný úsek
Ing. Ľubica Šurínová – Ekonomický námestník
Ing. Martin Chromý – Námestník pre oblasť Trnava
Ing. Róbert Lenče -Námestník pre oblasť Dunajská Streda
Ing. Eduard Havel – Námestník pre oblasť Senica

Hlavným predmetom činnosti SÚC TTSK

 • systematická kontrola dopravno-technického a stavebného stavu ciest a následné vykonávanie bežnej údržby, súvislej údržby a opráv a zimnej údržby na zverenej cestnej sieti,
 • údržba a opravy vozoviek, odvodňovacích zariadení, bezpečnostných dopravných zariadení, mostných a ostatných objektov, ošetrovanie cestného stromoradia, kosenie trávnatých porastov na plochách tvoriacich súčasť ciest, údržba a opravy krajníc, odstavných plôch, odpočívadiel a ostatných súčastí ciest, opravy a údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia,
 • zimná údržba ciest (odstraňovanie snehu, posyp vozoviek, dispečersko-spravodajská služba, zimné značenie a preventívna ochrana pred závejmi, iné činnosti zimnej údržby),
 • vykonávanie správy ciest, vedenie technickej evidencie (pasportu) ciest a mostov, prehliadky ciest a mostov,
 • príprava a zabezpečovanie súvislej údržby, opráv a rekonštrukcií ciest a mostných objektov dodávateľským spôsobom.