Podmienky ochrany osobných údajov

Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja

Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré získavame pri priamom alebo nepriamom kontakte s vami – dotknutými osobami, či už ako vaši partneri, ako váš zamestnávateľ alebo počas vašej návštevy našej webovej stránky, sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

V súlade s Nariadením si plníme, ako prevádzkovateľ osobných údajov, svoju informačnú povinnosť týmito Podmienkami ochrany osobných údajov Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len ako „Podmienky“) voči dotknutým osobám nasledovne:

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783

štatutárny orgán: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

právna forma:                         rozpočtová organizácia

zriaďovateľ:                            Trnavský samosprávny kraj

dátum zriadenia:                     01.01.2004

na základe:                             zriaďovacia listina č. 101/2003 Uz.

(v ďalšom texte aj ako „my“)

 

Kontaktné údaje:

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, napíšte nám. Pokiaľ ste fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame (rozumej  dotknutá osoba) alebo pokiaľ sa len domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame, môžete nás kontaktovať na tejto emailovej adrese: sekretariat@spravaciest.sk  alebo písomne:

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava.

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • napĺňať náš hlavný účel a predmet činnosti, ktorý je určený zriaďovacou listinou a za týmto účelom spracúvať osobné údaje našich zmluvných partnerov, zamestnancov a ďalších osôb (ďalej aj ako „dotknuté osoby“),
 • efektívne riadiť zamestnancov,
 • plniť zákonné a zmluvné povinnosti a
 • chrániť naše oprávnené záujmy.

Osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás – dotknutých osôb. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :

 • v procese uzatvárania zmluvy s našou organizáciou,
 • vzájomnou komunikáciou s vami – dotknutými osobami,
 • účasťou na našich aktivitách na sociálnej sieti a našej webstránke používaním sociálnej siete Facebook a LinkedIn v súlade s podmienkami ich používania,
 • odoslaním kontaktného formulára uchádzača o zamestnanie alebo formulára s pripomienkami, dotazmi alebo otázkami,
 • nasnímaním kamerového systému, odfotografovaním,
 • využitím nášho rekreačného zariadenia.

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od vášho zamestnávateľa alebo od inej osoby, v súvislosti s ktorou vaše osobné údaje spracúvame (napr. naši zmluvný partneri). V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov (napr. živnostenský register). Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú uchovávané:

 • v materializovanej podobe (tzv. „na papieri“),
 • v elektronickej podobe – v automatizovanej forme, na našom serveri a v elektronických zariadeniach (tzv. „v počítačoch“, „na serveri“) – naša emailová komunikácia a elektronické kópie našej činnosti zostávajú uložené na serveri umiestnenom na území Slovenskej republiky.

K ochrane vašich osobných údajov sme prijali nevyhnutné bezpečnostné, technicko-organizačné opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby sa nedostali k nepovolaným osobám.

Naši zamestnanci a pracovníci môžu mať prístup k vašim osobným údajom výlučne len v nevyhnutnom prípade, tzn. len oprávnení zamestnanci konkrétneho útvaru.

Osobné údaje dotknutých osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere a to jedine v prípade potreby, nasledovným kategóriám príjemcov osobných údajov:

 • prevádzkovateľom sociálnych sietí,
 • našim profesionálnym poradcom (napr. advokátom, audítorom),
 • poskytovateľom rôzneho softvérového vybavenia a cloudových služieb (napr. Microsoft One Drive a Sharepoint),
 • právne zaviazaným sprostredkovateľom,
 • inštitúciám pri plnení našich zákonných povinnosti zamestnávateľa napr. Sociálnej poisťovni, dôchodkovým správcovským spoločnostiam, doplnkovým dôchodkovým sporiteľniam, zdravotným poisťovniam,
 • bankám a poskytovateľom platobných služieb,
 • notárom, exekútorom, znalcom, správcom konkurzných podstát, úradným prekladateľom, tlmočníkom ak je to nevyhnutné pri preukazovaní, uplatňovaní alebo obhajovaní našich právnych nárokov,
 • poštovým doručovateľom a kuriérskym službám.

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania vašich osobných údajov. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky vaše osobné údaje neposkytujeme. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa našich aktuálnych sprostredkovateľov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.

Pre komunikáciu s našimi partnermi alebo občanmi, ktorí potrebujú alebo chcú byť informovaný o našich aktivitách využívame aj služby niektorých správcov sociálnych sietí [Google, Facebook, LinkedIn (Microsoft Corporation)]. Sídla týchto správcov sa nachádzajú v USA. Táto krajina nie je považovaná za krajinu, ktorá zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Každý prenos osobných údajov mimo EÚ sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek Nariadenia. Dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov mimo EÚ na základe tzv. štandardných  zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou a primeraných technicko-organizačných opatrení.

Uvádzame odkaz na štandardné zmluvné doložky, ktoré sa týkajú prenosu údajov do USA prostredníctvom uvedených správcov sociálnych sietí.

Dodávateľ Podmienky ochrany súkromia Primerané záruky v zmysle článku 46 Nariadenia
Google https://policies.google.com/privacy?hl=en-US https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/
Facebook https://www.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
LinkedIN https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy https://www.linkedin.com/legal/l/dpa

https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs

Microsoft Corporation https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/offering-eu-model-clauses?view=o365-worldwide

Pri každej návšteve našej webovej stránky sa zobrazí výzva, aby používatelia našej webstránky prijali alebo odmietli súbory cookies.

Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá na disk v zariadení (počítač, mobilný telefón, notbuk…) v momente, keď našu webovú stránku používateľ navštívi. Cookies sú  najpoužívanejšie technológie na zhromažďovanie, spracovanie a zdieľanie osobných údajov od koncových používateľov (osoby prehliadajúce si webstránky) na internete v súčasnosti. My používame niekoľko kategórií cookies. Predovšetkým k tomu, aby sme mohli anonymne zbierať a analyzovať štatistické informácie alebo aj nato, aby sme zefektívnili používanie našej webovej stránky – zistili preferencie používateľov na webovej stránke. Cookies používame aj k tomu, aby sme zistili, či už používatelia našu webovú stránku zo svojho počítača niekedy navštívili. Vďaka tomu ich pri prehliadaní webovej stránky v rámci jednej návštevy nemusia používatelia opätovne zadávať.

Cookies sa dajú triediť z viacerých hľadísk. V tejto časti textu sme sa pokúsili zrozumiteľne ich popísať.

Cookies podľa doby uloženia vo vašom zariadení:

trvalé súbory cookies sú súbory ukladané do zariadenia používateľa na dlhšie obdobie a ktoré po zatvorení intrenetového prehliadača (webovej stránky) zostávajú vo vašom zariadení,

dočasné súbory cookies sú súbory ukladané do zariadenia používateľa a ktoré sa po zatvorení intrenetového prehliadača (webovej stránky) vymažú.

Cookies podľa ich pôvodcu (odkiaľ pochádzajú):

hostiteľskej webovej stránky sú súbory ukladané do zariadenia používateľa našou webovou stránkou. Prečítať ich dokáže iba táto webová stránka. Používame súbory cookies hostiteľskej domény s cieľom zabezpečiť fungovanie našich webových stránok (funkčné – nevyhnutné súbory cookies),

tretích strán – webová stránka využíva externé služby, ktoré takisto ukladajú svoje vlastné súbory cookies (napr. Google Analytics – pre analyzovanie návštevnosti).

Bližšie k jednotlivým kategóriám cookies:

 • Funkčné – nevyhnutné súbory cookies  – nevyžadujeme (v zmysle zákona to nie je potrebné) na ich využitie súhlas používateľa. Pomáhajú sprístupniť webové stránky, umožňujú ich základné funkcie, ako je navigácia webovej stránky a prístup k chráneným oblastiam webovej stránky. Webová stránka nemôže riadne fungovať bez týchto súborov cookies.
 • Štatistické súbory cookies sa využívajú  na zber údajov o tom, ako používateľ používa našu webovú stránku. Vďaka týmto informáciám vieme pre nich zlepšiť webovú stránku, urobiť ju pre nich prívetivejšiu a sledovať, či funguje správne. Tieto súbory cookies zhromažďujú údaje v anonymnej forme o aktivitách používateľov na našej webstránke, vrátane podstránok, ktoré navštívia a o tom, z ktorej internetovej stránky na naše stránky prichádza. Zhromažďované údaje ich osobne neidentifikujú. Súbory cookies v tejto kategórii nastavujú domény tretích strán. Nastavili sme anonymizáciu IP adries v Google Analytics – tento údaj je teda anonymný a neukladá sa nikam. Ďakujeme používateľom za povolenie týchto súborov cookies, čo nám pomôže analyzovať našu činnosť a ďalej zlepšovať naše služby.
 • Marketingové súbory cookies sa využívajú na zber údajov o tom, aké stránky používatelia navštívia. Dôvod ich využívania a zbierania údajov je, aby koncovým používateľom boli pri prehliadaní na internete zobrazované reklamy, ktoré sú vás relevantné a pútavejšie. Inak povedané, tieto cookies zbierajú údaje, aby reklamy inzerentov tretích strán (rozumej iných organizácií – teda nie našej organizácie) na internete boli efektívnejšie. Ďakujeme používateľom za povolenie týchto súborov cookies, čo nám pomôže analyzovať našu činnosť a ďalej zlepšovať naše služby.
 • Neklasifikované – momentálne sú v procese klasifikácie (zaradenia).

 

 

 

 

Prehľad používaných cookies na www.spravaciest.sk

názov kategória typ účel doba uchovávania údajov z cookies
CookieConsent nevyhnutné HTTP ukladá stav súhlasu používateľa webstránky so súbormi cookie pre aktuálnu doménu 1 rok
_ga štatistické HTTP Google Analytics registruje identifikačné číslo, ktoré sa používa pre generovanie štatistických dát o tom, ako používateľ webstránku používa. 2 roky
_gat štatistické HTTP Google Analytics registruje reguláciu rýchlosti zadávania požiadaviek 1 deň
_gid štatistické http Google Analytics registruje identifikačné číslo, ktoré sa používa pre generovanie štatistických dát o tom, ako používateľ webovú stránku používa 1 deň
NID marketingové HTTP Google Analytics registruje identifikačné číslo, pomocou ktorého  sa uchovávajú  predvoľby a ďalšie informácie, napríklad preferovaný jazyk, koľko výsledkov vyhľadávania si chcete zobrazovať na stránke s výsledkami a či je žiaduce mať filter Bezpečné vyhľadávanie od Googlu zapnutý (za účelom cielenej reklamy) 6 mesiacov
botmedia-session-start neklasifikované HTML momentálne sú v procese klasifikácie trvalo

 

Google Analytics ako analytický nástroj, ktorý na webstránke využívame

Google Analytics nám pomáha pochopiť, ako návštevníci webstránky – používatelia, našu webstránku používajú a následne toto správanie vyhodnocujeme na celkové zlepšenie webstránky.

Používateľ webstránky je prostredníctvom Google Analytics vyhodnocovaný iba na základe cookies ukladaných do zariadenia používateľa. My ako prevádzkovateľ webstránky neposielame žiadne osobné údaje používateľov do Google Analytics. Zásady ochrany súkromia Google sa nachádza na www.google.com .

Prostredníctvom Google Analytics zbierame z cookies pre účely zlepšovania kvality prehliadania webstránky nasledovné typy informácií (záznamy o):

 • návštevách konkrétnych podstránok (v rámci našej webstránky),
 • interakciách (kliknutiach) na naše podstránky,
 • kliknutia na niektoré špecifické prvky na webstránke a po (obrázok, tlačidlo, mapy a pod.).

Spravovanie súborov cookies (odstraňovanie/blokovanie)

Na ukladanie cookies upozorňuje cookielišta v spodnej časti našej webovej stránky. Ak si používatelia webstránky neprajú ukladanie cookies (s výnimkou nevyhnutných) vo svojom zariadení, môžu ich deaktivovať (odstrániť) vo svojom internetovom prehliadači. Môžu  odstrániť všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení a väčšinu prehliadačov môžu nastaviť tak, aby sa znemožnilo ich ukladanie. Pri každej návšteve webových stránok však možno budú používatelia musieť niektoré nastavenia upravovať manuálne. Niektoré služby a funkcie navyše vôbec nemusia fungovať správne.

Súbory cookies môžu používatelia spravovať 

 • pre prehliadač mozila tu:

https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-udaje-ktore-webove-stranky-ukladaju-na-vas-pocitac#w_nastavenie-cookies,

Vymazaním histórie prehliadania vo svojom internetovom prehliadači odstránia aj všetky súbory cookies, ktoré sa vo svojom zariadení (počítač, mobilný telefón, notebuk…) už uložili – všetky súbory cookies zo všetkých navštívených webových stránok. Upozorňujeme však, že môžu prísť aj o niektoré uložené informácie (napr. uložené prihlasovacie údaje, obľúbené webové stránky).

Sociálne siete tretích strán [napr. Facebook Ireland Ltd (ďalej len „Facebook“) alebo Google LLC (ďalej len „Google“)], ktoré poskytujú interaktívne zásuvné moduly (tzv. plugin alebo widget) (napríklad označenia „Páči sa mi to“, „Komentuj“ alebo „Zdielať“ na Facebooku pre webové stránky) alebo funkcie sociálnych sietí (napr. umožňujú pripojiť sa k službe Facebook alebo Google na našej webovej stránke môžu používať súbory cookies alebo iné metódy napr. webové signály) na zhromažďovanie informácií o používaní našej webovej stránky. Používanie takýchto osobných údajov touto treťou stranou závisí od pravidiel ochrany osobných údajov dostupných na webovej stránke danej sociálnej siete, ktoré by si mal každý používateľ dôkladne preštudovať.

Radi by sme upriamili pozornosť používateľov sociálnych sietí aj na skutočnosť, že Facebook a Google uskutočňujú prenos ich osobných údajov do Spojených štátoch amerických. Pri prenose osobných údajov do USA a tretích krajín obe spoločnosti používajú štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou.

Pokiaľ je nám známe, Facebook alebo Google môže používať súbory cookies alebo iné spôsoby zbierania osobných údajov na vlastné účely a to aj spojením informácií o používateľoch našej stránky s akýmikoľvek osobnými informáciami, ktoré o nich zhromaždili.

Ak používateľom spracúvanie ich osobných údajov sociálnymi sieťami podľa tohto článku prekáža, môžu voči tomuto spracúvaniu postupovať takto:

 • namietať priamo správcom sociálnych sietí proti vytvoreniu používateľských profilov, ktoré o nich tieto spoločnosti vytvárajú alebo
 • využiť dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/); tieto online dostupné nástroje umožnia v prehliadači používateľa automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (Facebook, Google) a vymazať ich, čím sa zamedzí aj prípadnému spracúvaniu osobných údajov používateľov,
 • deaktivovať programovací jazyk JavaScript v prehliadači používateľa (čo má ale za následok znefunkčnenie niektorých funkcií napr. aplikácie Google Maps),

V každom prípade odporúčame oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov sociálnych sietí.

Používanie aplikácie Google Maps

Naša webová stránka používa aplikáciu Google Maps spoločnosti Google. To nám umožňuje ukázať používateľom interaktívne mapy priamo na našej webovej stránke a umožní pohodlne používať funkcie, ktoré tieto mapy ponúkajú. Pri návšteve našej webovej stránky dostane spoločnosť Google informáciu o tom, že ju používateľ navštívil a bude tak spracúvať minimálne jeho IP adresu. Deje sa tak bez ohľadu na to, či je na svojom užívateľskom účte Google prihlásení alebo nie. Ak je používateľ prihlásený do Google, jeho dáta budú priradené priamo k jeho účtu. Pokiaľ je nám známe, Google spracúva osobné údaje používateľov ako užívateľské profily využitia a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu alebo dizajnu webových stránok na mieru – najmä na zabezpečenia vhodnej reklamy a informovania ostatných používateľov sociálnej siete o ich činnosti.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zberu údajov a ich spracovania na Google a ďalších možnostiach sa nachádzajú tu: https://www.google.com/policies/privacy/ .

Používanie zásuvných modulov (Plugin) Facebook

Naša webová stránka používa zásuvné moduly Facebook, ktoré môžu používatelia webstránky rozpoznať podľa loga Facebook na našej webovej stránke. Prehľad zásuvných modulov na Facebooku sa nachádzajú tu:

http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď používatelia navštívia našu webovú stránku, zásuvný modul vytvorí priame spojenie medzi ich prehliadačom a serverom Facebook. Facebook dostane informácie o tom, že  navštívili našu webovú stránku s ich IP adresou. Ak klikne používateľ na tlačidlo „Páči sa mi“ alebo „Komentuj“ na Facebooku a je prihlásený do svojho účtu Facebook, môže prepojiť obsah našej webovej stránky so svojím účtom Facebook. To umožňuje Facebooku priradiť jeho návštevu našej webovej stránky s užívateľským účtom používateľa Facebook.

Pri návšteve našej webovej stránky dostane spoločnosť Facebook informáciu o tom, že ju používateľ navštívil a Facebook bude tak spracúvať minimálne jeho IP adresu. Deje sa tak bez ohľadu na to, či je na svojom užívateľskom účte Facebook prihlásení alebo nie. Ak je prihlásený do užívateľského účtu Facebook, jeho dáta budú priradené priamo k jeho účtu. Pokiaľ je nám známe, Facebook ukladá osobné údaje používateľov ako užívateľské profily využitia a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu alebo dizajnu webových stránok na mieru – najmä na zabezpečenia vhodnej reklamy a informovania ostatných používateľov sociálnej siete o ich činnosti.

Chceli by sme zdôrazniť, že ako poskytovateľ webových stránok nepoznáme obsah prenášaných osobných údajov Facebooku, ani nemáme  presnejšie informácie o účeloch a spôsobe využívania osobných údajov používateľov webstránky firmou Facebook.

Zásady spracúvania osobných údajov a cookies Facebook nájdete tu:  https://www.facebook.com/about/privacy/

a tu: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Naša fanúšikovská stránka Facebook

Vytvorili sme profil (ďalej len „fanúšikovská stránka“) na sociálnej sieti Facebook pre svojich zákazníkov a priateľov, ale aj pre akýchkoľvek návštevníkov fanúšikovskej stránky, a to za účelom informácii o našich aktivitách. V tejto súvislosti sa spoločnosť Facebook a naša rozpočtová organizácia považujú za spoločných prevádzkovateľov osobných údajov. Našou povinnosťou je informovať vás o podmienkach spracúvania osobných údajov pri využívaní tejto fanúšikovskej stránky. Fanúšikovská stránka je sprístupnená pre osoby, ktoré majú viac ako 16 rokov. My ako jeden z prevádzkovateľov môžeme získavať aj anonymné štatistické údaje o návštevníkoch  stránky. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom cookies, pričom každý zo súborov cookies obsahuje jedinečný kód používateľa, ktorý je  aktívny počas obdobia 2 rokov a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníka fanúšikovskej stránky. Kód používateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení používateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok. Základné informácie Facebook o dohode spoločných prevádzkovateľov podľa čl. 26 ods. 1 až 2 Nariadenia sú k dispozícii na tomto mieste: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Vytvorením našej fanúšikovej stránky umožňujeme spoločnosti Facebook, aby umiestňoval cookies na  počítači alebo akomkoľvek inom zariadení dotknutej používateľa, ktorá fanúšikovskú stránku navštívila, bez ohľadu na to, či má alebo nemá účet na Facebooku. Za týchto podmienok sme v súlade s Nariadením a spolu s Facebook spoločne zodpovední za spracúvanie osobných údajov používateľov tejto fanúšikovskej stránky. Takýmto spôsobom využívané cookies spravuje výlučne spoločnosť Facebook.

Vstup na našu fanúšikovskú stránku záleží od rozhodnutia každého. Bez takéhoto rozhodnutia nebudú osobné údaje týmto spôsobom spracúvané. V prípade vstupu na našu fanúšikovskú stránku, spracúvame osobné údaje návštevníka na základe zákonného dôvodu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Našim oprávneným záujmom je informovanie verejnosti o našej činnosti v súlade so zriaďovacou listinou (napr. dopravné obmedzenia).

Používanie zásuvných modulov (Plugin) Linkedin

Naša webová stránka využíva funkcie zásuvných modulov (Plugin) Linkedin od spoločnosti Microsoft Corporation.

Plugin je  na  našej webovej stránke viditeľne označený logom Linkedin. Ak ju používateľ navštívi, prostredníctvom plugin-u sa vytvorí spojenie  so  servermi  Microsoft Corporation  a  zásuvný  modul  sa  na  internetovej  stránke  zobrazí prostredníctvom správy prehliadaču používateľa-návštevníka. Takto sa serverom Microsoft Corporation oznámi, že bola navštívená naša webová stránka a oznámi tejto spoločnosti minimálne IP adresu používateľa.

Ak je používateľ prihlásený do svojho účtu Linkedin, povoľuje tak tejto službe priraďovať históriu jeho prehliadača priamo jeho osobnému profilu.

Vo vzťahu k svojim osobným údajom, ktoré spracúvame, máte viacero práv:

 • právo na prístup,
 • právo na opravu,
 • právo na vymazanie,
 • právo obmedzenia spracúvania,
 • právo na prenosnosť,
 • právo namietať proti spracúvaniu
 • právo na podanie sťažnosti.

Právo na prístup

Máte právo od nás získať potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje a ak to tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V tomto dokumente (Podmienky) a v nasledujúcich našich dokumentoch o ochrane osobných údajov sa dozviete, aké osobné údaje spracúvame, za akým účelom, po akú dlhú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, či ich niekomu poskytujeme, či ich okrem nás spracúva aj iný prevádzkovateľ a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov.

Právo na opravu

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali úplné a správne osobné údaje, preto toto právo využite vždy, keď sa napr. presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaja, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie

V tomto niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracúvali,
 • odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom sa jedná o osobné údaje, na ktorých spracúvanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto osobné údaje potrebujeme naďalej spracúvať,
 • využijete svoje právo namietať proti spracúvaniu (pozri nižšie časť právo namietať proti spracúvaniu)  osobných údajov, ktoré spracúvame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracúvanie oprávňovali, nemáme alebo
 • domnievate sa, že nami vykonávané spracúvanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ale majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že obratom vymažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo nie je absolútne. Ak na spracúvanie vašich osobných údajov je potrebné splnenie našej právnej povinnosti, je nevyhnutný výkon alebo obrana našich právnych nárokov, vtedy sme povinní vaše osobné údaje naďalej spracúvať. Je to teda preto, aby sme zachovali vašu aj našu právnu istotu, ktorá je upravená právnymi predpismi.

Právo na obmedzenie spracúvania

V niektorých prípadoch môžete využiť právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie natrvalo (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké osobné údaje sú správne,
 • vaše osobné údaje spracúvame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli),
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
 • vznesiete námietku proti spracovaniu; právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v časti právo namietať proti spracúvaniu; po dobu, počas ktorej zisťujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

Právo na prenosnosť

Toto právo sa týka osobných údajov, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám na požiadanie zašleme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požadovať prenos takýchto osobných údajov od nás k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a jedine vtedy, ak tieto vaše osobné údaje spracúvame automatizovane v našich elektronických databázach.

Právo namietať proti spracúvaniu

Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, v prípade ak vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu. Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali.

Právo podať sťažnosť

Vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu je stále zachované aj po uplatnení vyššie uvedených práv. Toto právo môžete uplatniť v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Svoju sťažnosť proti nami vykonávanému spracúvaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Chceme vás informovať, že nespracúvame vaše osobné údaje formou automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia.

Spracúvaním vašich osobných údajov (obrazových záznamov vašej osoby – snímanie tváre a postavy, lokalizácia v čase a v priestore) našim Kamerovým systémom strediská a prevádzky (KS) ste dotknutou osobou.

Prevádzkovateľ (osoba, ktorá bude spracúvať osobné údaje dotknutej osoby):

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783. Môžete nás kontaktovať na emailovej adrese:  sekretariat@spravaciest.sk alebo písomne: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava.

Spracúvame vaše nasledovné osobné údaje: Pokiaľ ste boli zachytení v zornom poli kamerového systému, spracúvame najmä podobu tváre a postavy, lokalizácia v čase a v monitorovanom priestore nachádzali.

 

Zdroj získavania vašich osobných údajov: Získavame vaše osobné údaje od vás, a to pri vašom pohybe v monitorovanom priestore.

 

Vaše osobné údaje spracúvame na účel: monitorovanie prevádzkových priestorov a objektov prevádzkovateľa za účelom ochrany majetku, bezpečnosti zamestnancov a tretích osôb a odhaľovanie kriminality.

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem prevádzkovateľa, podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Naším oprávneným záujmom je: ochrana majetku prevádzkovateľa, bezpečnosť zamestnancov, kontrola vstupov a odchodov z priestorov/objektov prevádzkovateľa, zamedzenie pohybu nepovoleným osobám v prevádzkových priestoroch a objektoch .

Príjemcovia/kategórie príjemcov: Vaše osobné údaje poskytujeme iným subjektom len vtedy, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania (správca KS, orgány činné v trestnom konaní, správne orgány, právny zástupcovia).

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: neuskutočňuje sa

Doba a miesto uchovávania: 72 hodín v pamäťových médiách umiestnených v výlučne v našich priestoroch, následne sú likvidované

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

Práva dotknutej osoby:

na prístup k osobným údajom

–  získať potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje, –

– v prípade, že spracúvame vaše osobné údaje, právo dostať informácie o spracúvaní v rozsahu podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia,

–  dostať kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame.

V prípade nedôvodných alebo neprimeraných žiadostí, najmä z dôvodu, že sa opakujú, môžeme za poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, účtovať primeraný poplatok.

na opravu osobných údajov

Máte právo na opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Opravu/doplnenie urobíme bez zbytočného odkladu, vždy však s prihliadnutím na dané technické možnosti.

na vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu v prípadoch uvedených v čl. 17 Nariadenia, najmä pokiaľ:

– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali,

– odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov (pokiaľ ste ho udelili),

– namietate voči spracúvaniu osobných údajov na účely nášho oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, alebo

– osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, pokiaľ budete namietať správnosť osobných údajov, zákonnosť alebo dôvodnosť ich spracúvania alebo pokiaľ budete namietať proti ich spracúvaniu.

podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. V prípade, že nepreukážeme, že existujú nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, spracúvanie na základe tejto námietky ukončíme bez zbytočného odkladu.

obrátiť sa na dozorný orgán

Pokiaľ sa domnievate, že v rámci našej činnosti prichádza k neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vyššie uvedené práva sa uplatnia v rozsahu a za podmienok stanovených v Nariadení.

namietať proti spracúvaniu osobných údajov formou profilovania (KS neprofilujeme vaše osobné údaje).

Bližšie sa k právam dotknutej osoby dozviete v časti „9. Aké máte práva pri spracúvaní osobných údajov?“

Informácie, ktoré sme vám v súvislosti s našim spracúvaním vašich osobných údajov povinní poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Vyhradzujeme si preto možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak dôjde k zmenám týchto podmienok podstatným spôsobom, zmenu vám dáme do pozornosti napr. oznámením na našej webstránke alebo inou vhodnou formou.

Spracúvaním vašich osobných údajov (obrazových záznamov vašej osoby) našim kamerovým systémom ste dotknutou osobou.

Prevádzkovateľ (osoba, ktorá bude spracúvať osobné údaje dotknutej osoby): Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783. Môžete nás kontaktovať na emailovej adrese:  sekretariat@spravaciest.sk alebo písomne: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava.

Posúdili sme vplyv spracúvania osobných údajov na ochranu vašich údajov. Výsledok posúdenia vplyvu spracúvania v uvedenom rozsahu preukázal, že spracúvanie je legálne, legitímne, nevyhnutné, primerané a relevantné vzhľadom na účel ich spracúvania. Boli prijaté bezpečnostné opatrenia, ktoré zaisťujú bezpečnosť a dôvernosť vašich dát. Spracúvanie osobných údajov vykonávajú iba oprávnené osoby, ktoré postupujú podľa presných pokynov.

Spracúvame vaše nasledovné osobné údaje:

Pokiaľ ste boli zachytení v zornom poli kamerového systému, spracúvame najmä podobu tváre a postavy a čas kedy ste sa v monitorovanom priestore nachádzali.

Zdroj získavania vašich osobných údajov

Získavame vaše osobné údaje od vás, a to pri vašom pohybe v monitorovanom priestore.

 

Vaše osobné údaje spracúvame na účel:

bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov a iných osôb nachádzajúcich sa v monitorovanom priestore, prešetrovanie úrazov postupom podľa právnych predpisov prevádzkovateľom, príslušnými štátnymi orgánmi a poisťovňou, prešetrovanie  nehôd a porúch strojových zariadení a vozidiel prevádzkovateľa pri výkone prác (ďalej aj ako „účel MKS“).

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Naším oprávneným záujmom je:

 1. starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách ​a v jeho priestoroch,
 2. vykonávanie potrebných opatrení a riadne a včasné zabezpečovanie nevyhnutných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce
 3. uplatňovanie všeobecných zásad prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie BOZP
 4. dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
 5. zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam
 6. riadne a včasné zistenie príčin a všetkých okolnosti vzniku pracovných úrazov, aby mohol prevádzkovateľ prijať a vykonať potrebné opatrenia a tak zabrániť opakovaniu podobného pracovného úrazu
 7. zisťovanie príčin a okolností vzniku nehôd a porúch strojových zariadení a vozidiel (ako podporný prostriedok zisťovania).

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Vaše osobné údaje poskytujeme iným subjektom len vtedy, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracúvania (príslušné štátne orgány, poisťovne, právny zástupcovia konajúci v mene prevádzkovateľa).

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: neuskutočňuje sa

Doba a miesto uchovávania: 120 hodín od vyhotovenia a to v pamäťových médiách umiestnených výlučne v našich priestoroch, následne sú likvidované.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

Práva dotknutej osoby:

na prístup k osobným údajom

– získať potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje,

– v prípade, že spracúvame vaše osobné údaje, právo dostať informácie o spracúvaní v rozsahu podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia,

– dostať kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame.

V prípade nedôvodných alebo neprimeraných žiadostí, najmä z dôvodu, že sa opakujú, môžeme za poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, účtovať primeraný poplatok.

na opravu osobných údajov

Máte právo na opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Opravu/doplnenie urobíme bez zbytočného odkladu, vždy však s prihliadnutím na dané technické možnosti.

na vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu v prípadoch uvedených v čl. 17 Nariadenia, najmä pokiaľ:

– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali,

– odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov (pokiaľ ste ho udelili),

– namietate voči spracúvaniu osobných údajov na účely nášho oprávneného záujmu  a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, alebo

– osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, pokiaľ budete namietať správnosť osobných údajov, zákonnosť alebo dôvodnosť ich spracúvania alebo pokiaľ budete namietať proti ich spracúvaniu.

podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. V prípade, že nepreukážeme, že existujú nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, spracúvanie na základe tejto námietky ukončíme bez zbytočného odkladu.

obrátiť sa na dozorný orgán

Pokiaľ sa domnievate, že v rámci našej činnosti prichádza k neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vyššie uvedené práva sa uplatnia v rozsahu a za podmienok stanovených v Nariadení.

namietať proti spracúvaniu osobných údajov formou profilovania (ako sme už uviedli, neprofilujeme vaše osobné údaje).

Bližšie sa k právam dotknutej osoby dozviete v časti „9. Aké máte práva pri spracúvaní osobných údajov?“

Informácie, ktoré sme vám v súvislosti s našim spracúvaním vašich osobných údajov povinní poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Vyhradzujeme si preto možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak dôjde k zmenám týchto podmienok podstatným spôsobom, zmenu vám dáme do pozornosti napr. oznámením na našej webstránke alebo inou vhodnou formou.

Tieto Podmienky môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás o tom na tomto mieste informovať. Táto verzia Podmienok sa uplatňuje od 1.8.2022