Zimná údržba už prebieha v plnom prúde. Máme však pre vás vyjadrenia ľudí zodpovedných za túto činnosť. O svoje sa pracovné úlohy sa s vami podelia riaditeľ Dalibor Trebichalský, Ján Palúch, ktorý má na starosti teoretickú prípravu a operačné plánovanie a taktiež dispečer zimnej údržby.

Zimná údržba je dôležitou časťou roka, ktoré je prísne sledovaná najmä motoristami. Zjazdné a bezpečné cesty sú pre nás v tomto období prioritou. Zimnou údržbou je pre nás spravidla obdobie začínajúce 15.11. a končiace 31.03. nasledujúceho roka.

Informácie o príprave tohtoročnej zimnej údržby sme zisťovali od kompetentných zamestnancov. Porozprávali sme sa s naším dispečerom o tom, ako vníma svoju prácu.

Čo je hlavnou úlohou dispečera?

Úlohy dispečera sa skladajú z viacerých úloh a činností.

  • Sledovať počasie, viesť evidenciu, posielať správy o počasí, o jeho zmenách (dážď, sneženie, teplota), výstrahách.
  • Kontrolovať zjazdnosť ciest (stav – povrch vozovky), taktiež zasielať informáciu o stavoch vozoviek.
  • Vydávať pokyn na zahájenie výkonu zimnej údržby vodičom.
  • Preberať všetky hlásenia a chronologicky ich zaznamenávať do dispečerského systému t.j. podnety od občanov, záchranných zložiek (PZ SR, HaZZ, atď.) o mimoriadnych udalostiach na cestách, prípadne dopravných nehodách.

Ilustračná fotografia dispečera. Zdroj: unsplash.com

Aké sú hlavné problémy a na čo si treba dať pri zimnej údržbe pozor? 

Ako hlavný problém vidím predovšetkým nedostatok a poruchovosť vozidiel. Čo vôbec nepomáha pri snahe o rýchle, hospodárne a kvalitné vykonanie práce. Okrem toho si treba dávať pri zimnej údržbe najväčší pozor na zmenu počasia a zjazdnosť ciest. Niektorý úsek je suchý, ale napr. na mostoch a pri potokoch môže byť námraza.

Menili by ste niečo na organizácii zimnej údržby?

Radi by sme sa vo firme posunuli k plnej automatizácii snímania výkonu posypových vozov. Dosiahli by sme tým vyššiu efektivitu práce a zároveň prispeli k vyššej bezpečnosti našich zamestnancov, ktorí by sa tak mohli naplno venovať vedeniu vozidla v sťažených poveternostných podmienkach.

Vo vyjadrení k zimnej údržbe pokračuje tiež Ján Palúch, ktorý má na starosti teoretickú prípravu zimnej údržby a operačné plánovanie.

Ako prebieha príprava zimnej údržby?

Priebeh prípravy zimnej údržby pozostáva zo zisťovania stavu a pripravenosti personálnych, materiálových a technických kapacít spoločnosti. Ide o vyčerpávajúce zisťovanie, preto je do prípravy zapojený skoro každý zamestnanec. Je dôležité mať presné a aktuálne informácie, pretože bez nich je nemožné prijať a vykonať jednotlivé opatrenia, prípadne zmeny.

Ilustračná fotografia technického zamestnanca. Zdroj: pexels.com

Operačný plán zimy sa opakuje každý rok, prečo je príprava zimy tak komplikovaná?

Operačný plán je možné rozdeliť na dve časti. Prvá časť je tvorená s textom, ktorá je v súlade s platnými technickými predpismi, normami a legislatívou. Druhou časťou sú prílohy. Samotný operačný plán sa každý rok čiastočne upravuje. Jednou z úprav sú nové úseky ciest, napr. ako nájazdy na cesty vyššieho významu – vybudovanie R7. Tento rok došlo aj k čiastočnej úprave textovej časti, ktorá má priniesť vyššiu efektívnosť vykonávania zimnej údržby na cestách.

V čom je táto zima iná?

  • Táto zima bude obsahovať zmeny v organizačnom členení dispečersko-spravodajskej služby, ktorá podáva v stanovených časoch hlásenia do systémov. Zrušila sa funkcia Informátora a naopak vytvorila funkcia Oblastného dispečera.
  • Jednou z odlišností počas tejto zimy je príchod novej techniky a skvalitnenie vykonávania zimnej údržby na cestách s presnejšou evidenciou výkonov.
  • Poslednou podľa mňa významnou odlišnosťou tejto zimy bude aj zmena počtu okruhov v oblasti Dunajská Streda, avšak bez poklesu kvality zabezpečenia výkonu zimnej údržby.

Opýtali sme sa tiež pána riaditeľa, čo si od navrhovaných zmien sľubuje.

Zimná údržba musí byť riadený proces, pri ktorom efektívne zabezpečíme plnenie svojich povinností.

V minulosti bola zima riadená určitou zotrvačnosťou bez vrcholovej zodpovednosti, kde pri zhluku mnohých premenných sme zabezpečovali činnosti, ktoré nám vyplývali zo zákona, zmlúv a operačných plánov. Nikto sa nezamýšľal nad jej optimalizáciou a efektívnosťou. Minulý rok sme zimnú údržbu podrobne sledovali a analyzovali.

Riaditeľ SÚC TTSK Dalibor Trebichalský. Zdroj: archív SÚC TTSK

V tomto roku máme ambíciu zimu reorganizovať a chceme ju riadiť vo všetkých parametroch, ktoré vieme ovplyvniť. Znamená to, že chceme hospodárne nakladať s fondom pracovného času, posypovým materiálom, a dostupnou mechanizáciou. Táto zima bude navyše ovplyvnená pandemickou situáciou na Slovensku, čo jej prikladá vyššiu mieru zodpovednosti.

Rád by som sa preto poďakoval všetkým riadiacim pracovníkom, ktorí sa zapojili do prípravy operačného plánu zimnej údržby, priniesli svoje skúsenosti z minulosti a aktívne dohliadnu na celkový priebeh . Dúfam, že sa nám tento ambiciózny plán podarí zrealizovať a posunieme latku našich služieb opäť kus vyššie. Úspech závisí od každého jedného z nás. Nech nám pri tom pomáha sv. Kryštof, patrón motoristov.

S pozdravom, všetci do sypačov!