Zámer na prenájom nehnuteľného majetku Trnavského samosprávneho kraja,v správe Správy a údržby ciest TTSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Správa a údržba ciest TTSK so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783 ako správca  majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja podľa  zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK  z v e r e j ň u j e     z á m e r  na prenechanie  nehnuteľností, častí pozemkov, parc. registra „C“, nachádzajúcich sa v k.ú. Dolné Trhovište a zastavaných stavbou - chodníkom umiestneným v intraviláne obce pri ceste II514 v kkm 6,250-8,140,  oddeleným od telesa [...]