Zámer prenájmu č.1/2024

SÚC TTSK v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. zverejňuje zámer č. 1/2024 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je  - časť pozemku parc.č. 407 zastavaná plocha a nádvorie,  k.ú. Radimov, časť o výmere 200m2; -časť telesa cesty III/1336 v kkm 2,720-2,830 v smere staničenia cesty vavo - minimálna cena  0,50 €/m2 pozemku/rok; 1,00 €/časť telesa cesty/rok - cenové ponuky doručovať: do 19.02.2024 do 15,00 hod. - na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava - informácie [...]