Správa a údržba ciest TTSK Bulharská 39 918 53 Trnava | 033 / 5531 287

Yearly Archives: 2024

Prehľad stavu odpadového hospodárstva v SÚC TTSK

Analýza stavu odpadového hospodárstva z minulého roka poskytla ďalšie inšpirácie na zlepšenie a kontinuálny proces inovácií. Postupne sme do praxe zavádzali kroky a opatrenia na zefektívnenie nakladania s odpadom, dodržiavania legislatívneho rámca a minimalizáciu ekonomického vplyvu na túto oblasť našej činnosti. Proces sledovania, analýzy, vyhodnocovania a porovnávania je stále živý a vyžaduje si neustálu pozornosť, avšak postupne nám prináša ovocie v podobe pozitívnych výsledkov. Existuje niekoľko ukazovateľov stavu odpadového hospodárstva, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie a plánovanie.  Sledovanie dodržiavania legislatívy v oblasti [...]

Od |2024-06-25T16:55:38+02:0025 júna, 2024|EKO|

Zámer prenájmu č.5/2024

SÚC TTSK v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. zverejňuje zámer č. 5/2024 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je časť stavby cesty II/499, nespevnená krajnica v kkm 67,800 v smere staničenia cesty vpravo, ako miesto pre umiestnenie reklamnej stavby . Minimálna cena   110,00 €/m2 reklamnej plochy /rok. Cenové ponuky doručovať: do 12.07.2024 do 15,00 hod. na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava, email: sekretariat@spravaciest.sk. Informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , č. [...]

Od |2024-06-21T09:08:49+02:0021 júna, 2024|Odpredaj a prenájom majetku|

Zámer prenájmu č.4/2024

SÚC TTSK v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. zverejňuje zámer č. 4/2024 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým sú nehnuteľnosti - časti  pozemkov nachádzajúce sa v k.ú. Vrádište ako: parc.č. 83/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7899 m2, parc.č. 459 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4510 m2, parc.č. 263  zastavané plochy a nádvorie o výmere 6178 m2 a to častí spolu o výmere  1190 m2. Minimálna cena  0,50 €/m2 pozemku/rok. Cenové ponuky doručovať: do 12.07.2024 do 15,00 hod. na adresu SÚC [...]

Od |2024-06-21T09:08:04+02:0021 júna, 2024|Odpredaj a prenájom majetku|

Hraničný priechod Moravský Svätý Ján – Hohenau je bojiskom nielen s prírodou 

História tohto hraničného priechodu siaha až do 16. storočia, kedy slúžil ako dôležitá obchodná cesta, spájajúca regióny cez rieku Moravu. Avšak, počas obdobia druhej svetovej vojny bol pôvodný drevený most zničený a po roku 1989 sa začalo hovoriť o obnovení tejto dôležitej trasy. Jej význam spočíval nielen v obchode, ale aj v regionálnej integrácii. Preto v roku 1994 prebehla rekonštrukcia cesty, ktorá zahŕňala aj výstavbu 800m dlhého úseku cez záplavové územia rieky Moravy, spolu s 8 priechodmi pre migrujúce zvieratá [...]

Od |2024-05-20T14:50:53+02:0020 mája, 2024|Aktuality|

Schlaďte sa s nami: ZÚ 2023/2024 bola zaujímavá

Zimné obdobie 2023/2024 prišlo do Trnavského kraja neobvyklej forme. Už v prvej polovici zimy sme boli svedkami mrazivého počasia, ktoré sa objavilo o niečo skôr, ako sme boli zvyknutí. Podobne to bolo aj v minulosti, napríklad v zime na prelome rokov 2021 a 2022, keď sme na začiatku decembra zaznamenali silné snehové prehánky a nižšie teploty.  Avšak Správa a údržba ciest Trnavského kraja bola na takéto podmienky dobre pripravená. Porovnaním so ZÚ 2021/2022 v období od polovice novembra do konca [...]

Od |2024-05-20T14:09:48+02:0020 mája, 2024|Aktuality|

Zámer na prenájom nehnuteľného majetku Trnavského samosprávneho kraja,v správe Správy a údržby ciest TTSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Správa a údržba ciest TTSK so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783 ako správca  majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja podľa  zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK  z v e r e j ň u j e     z á m e r  na prenechanie  nehnuteľností, častí pozemkov, parc. registra „C“, nachádzajúcich sa v k.ú. Dolné Trhovište a zastavaných stavbou - chodníkom umiestneným v intraviláne obce pri ceste II514 v kkm 6,250-8,140,  oddeleným od telesa [...]

Od |2024-05-29T22:20:40+02:0030 apríla, 2024|Odpredaj a prenájom majetku|

Zámer prenájmu č.3/2024

Zámer prenájmu č.3/2024 SÚC TTSK v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. zverejňuje zámer č. 3/2024 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je - časť pozemku parc.č. 181  zastavané plochy a nádvorie, nachádzajúcesa v k.ú. Trnávka,  časť o výmere 300 m2; - minimálna cena  0,70 €/m2 pozemku/rok - cenové ponuky doručovať: do 30.04.2024 do 15,00 hod. - na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava, email: sekretariat@spravaciest.sk - informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , [...]

Od |2024-04-10T08:24:00+02:0010 apríla, 2024|Odpredaj a prenájom majetku|

Zámer prenájmu č.2/2024

SÚC TTSK v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. zverejňuje zámer č. 2/2024 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým sú - časti pozemkov parc.č. 297, 324/1, 324/2, 324/3  zastavané plochy a nádvorie, nachádzajúce sa v k.ú. Stráže,  časti spolu o výmere 805 m2; - minimálna cena  0,70 €/m2 pozemku/rok - cenové ponuky doručovať: do 15.04.2024 do 15,00 hod. - na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava,  email: sekretariat@spravaciest.sk - [...]

Od |2024-03-26T09:32:08+01:0026 marca, 2024|Odpredaj a prenájom majetku|

Zámer prenájmu č.1/2024

SÚC TTSK v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. zverejňuje zámer č. 1/2024 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je  - časť pozemku parc.č. 407 zastavaná plocha a nádvorie,  k.ú. Radimov, časť o výmere 200m2; -časť telesa cesty III/1336 v kkm 2,720-2,830 v smere staničenia cesty vavo - minimálna cena  0,50 €/m2 pozemku/rok; 1,00 €/časť telesa cesty/rok - cenové ponuky doručovať: do 19.02.2024 do 15,00 hod. - na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava - informácie [...]

Od |2024-02-05T11:23:34+01:005 februára, 2024|Odpredaj a prenájom majetku|

Smerom k SMART údržbe ciest: Integrovaný systém manažérstva v SÚC TTSK 

Všetci si uvedomujeme dôležitosť kvalitných ciest pre plynulý život v kraji. No viete, že na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné mať dobre riadenú organizáciu s jasnými pravidlami a postupmi? SÚC TTSK sa rozhodla implementovať do svojho riadenia integrovaný systém manažérstva s cieľom zdokonaliť svoju prácu. Organizácia má za cieľ vybudovať stabilný, efektívny a integrovaný manažérsky systém, ktorý bude spĺňať medzinárodné normy a zároveň bude prispôsobený špecifikám a potrebám cestnej infraštruktúry v Trnavskom kraji. Tento systém má zabezpečiť lepšie riadenie procesov, [...]

Od |2024-01-23T12:24:29+01:0023 januára, 2024|Rozhovory|
Go to Top