Analýza stavu odpadového hospodárstva z minulého roka poskytla ďalšie inšpirácie na zlepšenie a kontinuálny proces inovácií. Postupne sme do praxe zavádzali kroky a opatrenia na zefektívnenie nakladania s odpadom, dodržiavania legislatívneho rámca a minimalizáciu ekonomického vplyvu na túto oblasť našej činnosti. Proces sledovania, analýzy, vyhodnocovania a porovnávania je stále živý a vyžaduje si neustálu pozornosť, avšak postupne nám prináša ovocie v podobe pozitívnych výsledkov. Existuje niekoľko ukazovateľov stavu odpadového hospodárstva, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie a plánovanie. 

Sledovanie dodržiavania legislatívy v oblasti nakladania s odpadom a ochrany životného prostredia si vyžaduje našu neustálu pozornosť a pripravenosť. Okrem každodenných činností súvisiacich s odpadom prináša správa a údržba ciest aj rôzne neštandardné situácie, ktoré nás učia efektívne s nimi zápasiť. Tieto situácie zahŕňajú nielen čierne skládky, ktoré systematicky evidujeme a nahlasujeme príslušným úradom, ale aj opustené vozidlá na cestách, ekologické udalosti znečistenia ciest alebo uhynutú zver na ceste. Vytváranie manuálov a pracovných postupov je preto nevyhnutné na uľahčenie a zjednotenie riešenia týchto situácií. 

Efektivita činností súvisiacich s odpadom, ako je zber, evidencia, manipulácia či jeho likvidácia, sa prejavuje v lepšej organizácii práce. Vďaka tomu vzniká “voľný priestor” pre ďalšie dôležité aktivity, čo má tiež pozitívny vplyv na ekonomiku odpadového hospodárstva ako celku. 

Ekonomické dopady zmien v odpadovom hospodárstve sú dôležitými ukazovateľmi, ktoré nám pomáhajú zhodnotiť správnosť prijatých rozhodnutí a krokov. Zmena v organizácii zberu odpadu z ciest je len jeden z príkladov, ktorý má pozitívny dopad na náklady a účinnosť nakladania s odpadom. Od roku 2023, kedy sme zaviedli zmeny v organizácii zberu odpadu z ciest, dokážeme sledovať a porovnávať jednotlivé ukazovatele i strediská. Na zber odpadu z ciest je stanovený Pracovný postup, sú naň vyhradené dni v mesiaci a konkrétna Analytika 50010 a každý zber je evidovaný na SharePointe v evidencii odpadov spolu s fotodokumentáciou. 

Odpracované hodiny strávené zberom odpadu a aj celkové náklady na zber a manipuláciu s ním sme v roku 2023 znížili práve vďaka zmene v organizácii tejto činnosti. Kým v roku 2022 boli náklady na zber a manipuláciu s odpadom vo výške 173 050,86 €, za rok 2023 klesli na sumu 127 802,88 €. V analytike 50010 – Zber nečistôt z celého cestného telesa boli – sme znížili náklady zo sumy 149 930,38 €  v roku 2022 na 99 922,33 € v roku 2023. Čo sa množstva zlikvidovaného odpadu týka (vrátane cestných stavieb a odpadového šrotu), v roku 2022 ja jeho hmotnosť vyšplhala na 36 000 ton, v roku 2023 až 37 800 ton. 

Náklady na likvidáciu odpadu čiastočne narástli v dôsledku zvyšujúcich sa cien za likvidáciu a zvýšeného množstva vyvezeného odpadu. Vyraďovanie starého a poškodeného majetku a techniky tiež prispelo k vyššiemu množstvu odpadu za rok 2023. Vyradená technika a drobný majetok, ktorých sme sa “zbavili” formou výkupu odpadového šrotu (najmä v roku 2022), tieto náklady výrazne znížili. Cieľom je mať na strediskách čisté a bezpečné prostredie, preto budeme aj naďalej pokračovať v upratovaní stredísk a likvidácii odpadu. 

Aj v roku 2024 pokračujeme v zavedených opatreniach a systematicky sledovať vývoj v oblasti odpadového hospodárstva. Veríme, že zvyšovanie povedomia a informovanosti zamestnancov aj verejnosti prinesie do budúcna nielen zníženie množstva odpadu, ale aj čistejšie životné prostredie. 

Helena Harajová, špecialistka na odpadové hospodárstvo