SÚC TTSK v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. zverejňuje zámer č. 5/2024 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je časť stavby cesty II/499, nespevnená krajnica v kkm 67,800 v smere staničenia cesty vpravo, ako miesto pre umiestnenie reklamnej stavby . Minimálna cena   110,00 €/m2 reklamnej plochy /rok.

Cenové ponuky doručovať: do 12.07.2024 do 15,00 hod. na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava, email: sekretariat@spravaciest.sk.

Informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , č. tel. 033/5531287. V Trnave, 19.06.2024. Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ.