SÚC TTSK v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. zverejňuje zámer č. 4/2024 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým sú nehnuteľnosti – časti  pozemkov nachádzajúce sa v k.ú. Vrádište ako:

parc.č. 83/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7899 m2,

parc.č. 459 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4510 m2,

parc.č. 263  zastavané plochy a nádvorie o výmere 6178 m2

a to častí spolu o výmere  1190 m2. Minimálna cena  0,50 €/m2 pozemku/rok. Cenové ponuky doručovať: do 12.07.2024 do 15,00 hod. na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava, email: sekretariat@spravaciest.sk.

Informácie  poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , č. tel. 033/5531287.  V Trnave, 19.06.202. Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ.