SÚC TTSK v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. zverejňuje zámer č. 1/2024 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je

 – časť pozemku parc.č. 407 zastavaná plocha a nádvorie,  k.ú. Radimov, časť o výmere 200m2;

-časť telesa cesty III/1336 v kkm 2,720-2,830 v smere staničenia cesty vavo

– minimálna cena  0,50 €/m2 pozemku/rok; 1,00 €/časť telesa cesty/rok

– cenové ponuky doručovať: do 19.02.2024 do 15,00 hod.

– na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava

– informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , č. tel. 033/5531287,

email: sekretariat@spravaciest.sk

V Trnave, 31.01.2024, Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ