Všetci si uvedomujeme dôležitosť kvalitných ciest pre plynulý život v kraji. No viete, že na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné mať dobre riadenú organizáciu s jasnými pravidlami a postupmi? SÚC TTSK sa rozhodla implementovať do svojho riadenia integrovaný systém manažérstva s cieľom zdokonaliť svoju prácu. Organizácia má za cieľ vybudovať stabilný, efektívny a integrovaný manažérsky systém, ktorý bude spĺňať medzinárodné normy a zároveň bude prispôsobený špecifikám a potrebám cestnej infraštruktúry v Trnavskom kraji. Tento systém má zabezpečiť lepšie riadenie procesov, vyššiu kvalitu poskytovaných služieb, zlepšiť komunikáciu medzi rôznymi úrovňami organizácie a zvýšiť efektívnosť využitia zdrojov. Okrem toho chce SÚC TTSK cez tento posilniť svoje postavenie a dôveryhodnosť vo vzťahu k zriaďovateľom, občanom a ďalším zainteresovaným stranám. 

Jednoducho povedané, SÚC TTSK chce využiť nový integrovaný manažérsky systém na lepšie riadenie správy a údržby ciest, efektívnejšie využívanie zdrojov a poskytovanie kvalitnejších služieb pre obyvateľov Trnavského kraja. Cieľom je dosiahnuť, aby boli cesty v lepšom stave a vedenie SÚC malo presnejší prehľad o vykonávaných činnostiach a potrebných zmenách. Môžeme si to predstaviť ako kombinovaný návod na výrobu auta, ktorý zohľadňuje všetky aspekty. Cieľom je využiť najlepšie praktiky z rôznych oblastí, ako sú kvalita, životné prostredie a energetika, a vytvoriť kvalitný jednotný systém riadenia. To je podobné ako stavba pevného mosta z jednotlivých dielov, ktorý nás povedie k efektívnejšiemu fungovaniu. 

Naším cieľom je dosiahnuť, aby činnosť organizácie bola ešte lepšia a účinnejšia, čím by SÚC TTSK mohla s istotou a profesionalitou reagovať na výzvy budúcnosti. Zaujímavosťou je, že Trnavský samosprávny kraj sa stáva lídrom medzi všetkými krajskými správami ciest a už má pripravený plán, ako tento cieľ dosiahnuť. 


Školenie zamestnancov SÚC TTSK s pánom Ing. Kubincom.

Aby sme sa dozvedeli viac o tom, čo stojí za rozhodnutím implementovať integrovaný systém manažérstva a ako to funguje v praxi, oslovili sme Ing. Ľubomíra Kubinca, experta na implementáciu ISO noriem. 

  • Čo presne znamená implementácia integrovaného systému manažérstva a ako to pomáha organizáciám, ako je SÚC TTSK? 

Implementácia integrovaného systému manažérstva je proces, kde organizácia zavádza pravidlá a návody na zlepšovanie svojej práce. Tieto pravidlá sú založené na medzinárodných normách. Ak chce organizácia využívať viacero týchto návodov súčasne, zavádza integrovaný systém. V prípade SÚC TTSK sa jedná o integráciu systémov zameraných na kvalitu, životné prostredie a energetické manažérstvo. 

  • Prečo je tento integrovaný systém dobrý pre SÚC? 

 SÚC je špecifická organizácia, ktorú riadi kraj. Má veľké množstvo zdrojov, preto je dôležité ich využívať efektívne. Integrovaný systém manažérstva pomáha organizácii pracovať lepšie, komunikovať efektívnejšie a zlepšiť službu pre občanov. 

  • Ako ste začali implementovať tento systém? 

Na začiatku sme zostavili tím odborníkov, ktorí analyzovali, čo už pracovníci SÚC vykonávali a čo požadovali medzinárodné normy. Na základe toho sme vypracovali plán implementácie a začali ho realizovať. 

  • Aké sú vaše plány do budúcnosti s týmto systémom? 

Našim cieľom je, aby SÚC TTSK bola vzorom pre ostatné SÚC na krajskej úrovni v oblasti efektívnosti a kvality. Chceme neustále zdokonaľovať svoje procesy a poskytovať čo najlepšie služby občanom. SÚC TTSK si stanovila ambiciózny cieľ stať sa lídrom medzi krajskými správami ciest na Slovensku v implementácii a efektívnom používaní integrovaného systému manažérstva. Dúfame, že vďaka efektívnemu manažérskemu systému budeme schopní rýchlo reagovať na zmeny v externom prostredí a zabezpečiť vysokú kvalitu služieb pre občanov Trnavského samosprávneho kraja. 

Je dôležité zdôrazniť, že integrovaný systém manažérstva nie je len o dodržiavaní noriem, ale o zavedení kultúry neustáleho zlepšovania v rámci organizácie. To je cesta, ktorou chce ísť aj SÚC TTSK. Víziou organizácie je stať sa skutočným lídrom v oblasti správy a údržby ciest s cieľom zabezpečiť lepšiu údržbu ciest a služby pre občanov v kraji. SÚC TTSK, zodpovedná za cesty v Trnavskom kraji, zavádza nový systém riadenia s cieľom lepšie kontrolovať svoju prácu a efektívne využívať svoje zdroje. Pred implementáciou boli vypracované postupy, špeciálne pravidlá a smernice, ktoré sú v súlade s medzinárodnými normami. Pred plným zavedením je dôležité zabezpečiť odborné školenie zamestnancov organizácie a realizovať interné auditové procesy s cieľom overiť správnu implementáciu integrovaného systému manažérstva.  

Ing. Ľubomír Kubinec, konateľ QM Slovakia