SÚC TTSK v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. zverejňuje zámer č. 2/2024 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým sú
– časti pozemkov parc.č. 297, 324/1, 324/2, 324/3  zastavané plochy a nádvorie, nachádzajúce sa v k.ú. Stráže,  časti spolu o výmere 805 m2;
– minimálna cena  0,70 €/m2 pozemku/rok
– cenové ponuky doručovať: do 15.04.2024 do 15,00 hod.
– na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava,  email: sekretariat@spravaciest.sk
– informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , č. tel. 033/5531287.

V Trnave, 19.03.2024, Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ