Zámer prenájmu č.3/2024

SÚC TTSK v zmysle  zákona  č. 446/2001 Z.z. zverejňuje zámer č. 3/2024 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je – časť pozemku parc.č. 181  zastavané plochy a nádvorie, nachádzajúcesa v k.ú. Trnávka,  časť o výmere 300 m2;
– minimálna cena  0,70 €/m2 pozemku/rok
– cenové ponuky doručovať: do 30.04.2024 do 15,00 hod.
– na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava, email: sekretariat@spravaciest.sk
– informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , č. tel. 033/5531287

V Trnave, 03.04.2024, Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ