Správa a údržba ciest TTSK so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783 ako správca  majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja podľa  zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK  z v e r e j ň u j e     z á m e r  na prenechanie  nehnuteľností, častí pozemkov, parc. registra „C“, nachádzajúcich sa v k.ú. Dolné Trhovište a zastavaných stavbou – chodníkom umiestneným v intraviláne obce pri ceste II514 v kkm 6,250-8,140,  oddeleným od telesa cesty  vyvýšenými cestnými  obrubníkmi, a to

 

  • časti o výmere 72 m2  z pozemku parc.č. 658/2 zastavané plochy a nádvoria
  • časti o výmere 726 m2 z pozemku parc.č. 658/1 zastavané plochy a nádvoria
  • časti o výmere 362,40 m2 z pozemku   parc.č. 580 zastavané plochy a nádvoria
  • časti o výmere 1107,60 m2 z pozemku parc.č. 318/1 zastavané plochy a nádvoria

spôsobom prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájomcovi Obci Dolné Trhovište, 920 61 Dolné Trhovište 152 ako samostatnému územnému samosprávnemu a správnemu celku SR za ročné nájomné vo výške 703,08 Eur stanovené dohodou zmluvných strán v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK. K predmetu nájmu nie sú viazané žiadne  platby za energie a služby.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ktorým je verejnoprospešný účel, t.j. výstavba chodníka ako stavby vo verejnom záujme slúžiacej obyvateľom samosprávneho kraja k zlepšeniu dopravnej situácie a zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.
V Trnave, dňa  25.04.2024, Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ.

Príloha D. Trhovište