Od začiatku pôsobenia nového vedia SÚC TTSK sa robia postupné kroky, vďaka ktorým sa z roka na rok čoraz profesionálnejšie pristupuje k práci. V roku 2022 je našim hlavným cieľom pokračovať v tvorbe plánu letnej údržby. Letná údržba si vyžaduje poctivú prípravu a je veľmi dôležité, aby sa zjednotili pracovné postupy, zefektívnili a zoptimalizovali sa údržbové procesy a nastavili sa jasné výkonové a merateľné parametre pre každé jedno stredisko. Ide teda o JASNÉ DEFINOVANIE CIEĽOV V LETNEJ ÚDRŽBE. 

Príprava na vytvorenie plánu tohto typu je dlhodobým procesom, ktorý bol naštartovaný už v roku 2019. V tom čase  sme začali podrobne analyzovať a sledovať  ekonomické parametre jednotlivých cestmajsterstiev. Práve tie vytvorili základ pre stanovenie ďalších krokov. Ukázalo sa, že je potrebné začať od samotných procesov a činností na strediskách a zjednotiť ich. V roku 2020 sme postupne zaviedli týždenné plánovanie a v roku 2021 to už boli mesačné plány aj s vyhodnocovaním a porovnaním plánu so skutočnosťou. Stále však chýba ucelený obraz v podobe ročného plánu.  

Z vykonaných analýz a poznania situácie na cestách v Trnavskom kraji je jasné, že sa musíme oveľa viac zamerať na skvalitňovanie stavebno-technického stavu ciest a mostov a tomu prispôsobiť všetky údržbové činnosti. Naším spoločným cieľom je, aby sa každé investované euro do SÚC TTSK niekoľkonásobne vrátilo celému kraju v podobe bezpečných a kvalitných ciest a mostov. Len tak môžeme dokázať vysokú mieru  profesionality každého zamestnanca, od cestného robotníka a vodiča na jednej strane, až po vedenie spoločnosti.  

Ročný plán by mal teda zohľadňovať tento cieľ. Takto pripravený plán rozfázujeme do jednotlivých mesiacov a budeme ho priebežne počas roka vyhodnocovať. Každé z12 stredísk tvoriacich SÚC TTSK má svoje špecifiká, vďaka ktorým dokáže vykonávať a zabezpečovať určité činnosti lepšie ako ostatné strediská. Vzhľadom na spomínané špecifiká našich stredísk potrebujeme pri tvorbe plánu práve tých ľudí, ktorí poznajú reálny stav ciest a mostov v ich správe, teda majstrov. Skúsenosti majstrov sú pre tvorbu reálnych plánov kľúčové a pre vytvorenie spoločného plánu nevyhnutné. Spolu s analytikmi, námestníkmi a majstrami  máme zámer spoločne nastaviť údržbové parametre jednotlivých stredísk tak, aby dosahovali určitý štandard. Tento proces plánovania  ponúka priestor na väčší kontakt s majstrami a je tiež istou formou vzdelávania. 

Každý zamestnanec strediska, teda  majster, dispečer/asistent, vodiči, cestní robotníci a v neposlednom rade oblastní námestníci musia byť bytostne zainteresovaní do stavu, v akom sa cesty, mosty a súčasti v ich regióne nachádzajú. Výsledkom tohto procesu bude realistický plán, ktorý sa stane základom pre mesačné a týždenné plánovanie jednotlivých stredísk. Jeho úlohou je priniesť jednoduchšie a jasnejšie riadenie strediska pre majstra, ktorý vďaka jasnej vízii dokáže každodenne manažovať chod a činnosti jemu zvereného strediska a zamestnancov.  

Čo by mali tieto zmeny priniesť pre cestárov? Lepšie rozdelenie práce, lepšie využitie fondu pracovného času, lepšie využitie techniky, zameranie na výsledok , dodatočné a spravodlivejšie odmeňovanie a odmeny závislé od dosiahnutých cieľov. 

Plánovanie je prvým krokom k cieľu  spoločne robiť veci profesionálne so všetkými nástrojmi a potenciálom, ktorý na to máme. Optimálne fungovanie stredísk je kľúčom k tomu, aby sme mohli budovať, udržiavať a spravovať  v našom kraji cesty, na ktoré budeme môcť byť hrdí. 

  Dalibor Trebichalský, riaditeľ SÚC TTSK