v zmysle čl. II. zákona  č. 258/2009 Z.z. zverejňuje zámer č. 3/2022 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK

 – časť pozemku parc.č. 1491 v k.ú. Piešťany

– cenové ponuky doručovať: do 04.7.2022 do 15,00 hod.

– na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava

– informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , č. tel. 033/5531287, email: jana.fodorova@spravaciest.sk

V Trnave, 13.06.2022,  Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ