ENVIRO TÉMA a rozhovor s Ing. Helenou Harajovou, špecialistkou na odpadové hospodárstvo

Téma odpadov je v dnešnej dobe viac než aktuálna a je potrebné jej venovať patričnú pozornosť. Obzvlášť v spoločnosti ako je SÚC, ktorá sa v praxi bezprostredne dotýka životného prostredia, je nevyhnutné zaviesť efektívny systém nakladania s odpadom. Na otázky o tom, ako sa k tejto problematike stavia SÚC TTSK, nám odpovedala Ing. Helena Harajová, špecialistka odpadového hospodárstva.

 

→ Aký je postoj SÚC k téme spracovania odpadu a ekológii a kam sa bude v budúcnosti táto problematika posúvať? 

V súčasnosti SÚC pri odpadoch analyzuje ich pôvod, druh a ako vznikli. Od začiatku roka 2022 prebieha analýza stavu odpadového hospodárstva a boli prijaté prvé kroky k dosiahnutiu efektívneho a ekologického nakladania s odpadom. Aktuálne prebieha výber spoločnosti, ktorá bude zabezpečovať zber odpadu pochádzajúceho z činnosti údržby ciest na všetkých strediskách SÚC TTSK. Vďaka tomu bude zabezpečená nielen efektivita toku odpadu, ale ide aj o ekonomicky výhodné riešenie. Cieľom do budúcna je plne dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva.

 

→ Ako efektívne vytvoriť a nastaviť systém nakladania s odpadom v spoločnosti ako je SÚC? Čo tomu predchádza?

Na vytvorenie akéhokoľvek systému je nutné v prvom rade poznať aktuálny stav. Následne môžeme podľa východiskových podmienok vytvoriť systém prispôsobený „na mieru“. Tak je to aj v prípade odpadového hospodárstva čo znamená, že všetkým riešeniam predchádza dôkladná analýza. Jej výstupom sú informácie o všetkých druhoch odpadov, ktoré vznikajú pri činnostiach SÚC TTSK, a to:

 • miesta vzniku odpadu,
 • množstvá vzniknutého odpadu,
 • podmienky vzniku odpadu,
 • možnosti zhromažďovania odpadu na jednotlivých strediskách,
 • úlohy zamestnancov pri zefektívnení nakladania s odpadom.

Z týchto informácií potom vyplývajú ďalšie kroky, ako:

 • výber spôsobu zhromažďovania odpadu,
 • označovanie odpadu,
 • spôsob odvážania a likvidácie odpadu,
 • evidencia odpadu a plnenie ohlasovacích povinností.

Postupne tak vzniká systém odpadového hospodárstva, ktorý zabezpečí nielen splnenie zákonnej povinnosti, ale aj efektivitu v nakladaní s odpadom.

 

→ Ako by sa SÚC TTSK mala postaviť k téme odpadu? Čo vieme ako organizácia urobiť pre náš kraj a aké činnosti by sme mali vykonávať?

K problematike odpadu je potrebné zaujať zodpovedný prístup a zamerať sa na predchádzanie vzniku odpadu, jeho správne triedenie a spracovanie. Našou pridanou hodnotou v rámci kraja je práve zber a likvidácia odpadu vyzbieraného pri cestách, čo je skutočne pestrá paleta rôznych druhov odpadov všetkých veľkostí a tvarov. Likvidácia tohoto odpadu je celkom významná položka v rámci odpadového hospodárstva, avšak okolie ciest je vďaka tejto činnosti o poznanie čistejšie a zmenšuje sa tak negatívny dopad voľne odhodeného odpadu na životné prostredie.

 

→ V čom je SÚC ekologická v rámci svojich činností? Vzniká aj u nás nebezpečný odpad? 

K ekologickému správaniu našej spoločnosti patrí napríklad opätovné použitie zvyškového materiálu pochádzajúceho z rekonštrukcie ciest na spevnenie iných ciest alebo výkopová zemina použitá na zasypávanie. Je to príklad opätovného využitia materiálu, ktorý by sa inak stal odpadom. Nebezpečný odpad u nás vzniká pri údržbe a servise vozidiel, alebo sa jedná o nebezpečný odpad zozbieraný pri údržbe ciest. Napríklad po dopravnej nehode sú to prevádzkové kvapaliny z havarovaného vozidla či niektoré časti vozidiel. Pri nebezpečnom odpade je z pohľadu ekológie a bezpečnosti dôležité správne nakladanie s ním.

 

→ Čo by mali nie len zamestnanci SÚC vedieť v súvislosti s odpadom (a nakladaním s ním) a ako sa môžu podieľať na ekologickom chode našej spoločnosti? 

Na ekologickom chode každej spoločnosti sa všetci môžeme podieľať jednoduchým dodržiavaním stanovenej hierarchie v odpadovom hospodárstve:

 • v prvom rade je potrebné sa učiť, ako predchádzať vzniku odpadu. V praxi to znamená nakupovať veci tak, aby odpad vôbec nevznikol (bezobalové produkty, opakovane používateľné obaly namiesto jednorazových a pod.);
 • keď už odpad vznikne, pokúsime sa o jeho opätovné využitie. Recykláciu odpadu vieme ako zamestnanci v praxi docieliť jeho správnym triedením. Vďaka tomu zabezpečíme, že odpad vhodný na recykláciu sa opäť stane vstupnou surovinou vo výrobe – teda materiálom, ktorý šetrí iné prírodné zdroje.

Antónia Fogašová, redaktorka