ENVIRO TÉMA – Aký je význam stavby síl a prečo sa SÚC rozhodla ich postaviť?

SÚC TTSK sa v roku 2022 pustila do projektu výstavby prvého sila na posypovú soľ. Projekt začal komplexnou analýzou priemernej spotreby posypového materiálu na jednotlivých strediskách počas zimnej údržby. Z tejto analýzy vyplynula optimalizácia logistiky posypového materiálu a určenie minimálnej požadovanej kapacity síl na jednotlivých strediskách. Výsledkom je „pilotný“ projekt výstavby sila v stredisku Dunajská Streda.

Pre SÚC TTSK má výstavba síl veľký význam. V súčasnosti je posypová soľ skladovaná v halách jednotlivých stredísk, ktorých technický stav je nevyhovujúci a vyžadujú si nemalé finančné náklady pre udržanie ich prevádzkyschopnosti. Tieto opravy sú dnes pre optimálny chod spoločnosti nevyhnutné, no na druhej strane to len potvrdzuje význam postupného budovania siete síl na všetkých strediskách.

Aktuálne si manipulácia s posypovou soľou vyžaduje asistenciu nakladača, čo má vplyv na finančné hospodárenie spoločnosti počas zimnej údržby. Výstavbou síl chceme dosiahnuť presnejšie plánovanie a hospodárnejšie nakladanie s posypovým materiálom, nakoľko proces bude do značnej miery automatizovaný. Manipulácia s materiálom si síce vyžaduje inú technológiu, no zvládne ju samotný vodič s obsluhou sila. Pri nakládke je k dispozícii presný prehľad o hmotnosti a objeme naloženého materiálu. V neposlednom rade treba zdôrazniť aj priaznivý dopad na životné prostredie, pretože nový spôsob uskladnenia posypovej soli v značnej miere eliminuje možné negatívne vplyvy, ktoré pozorujeme pri súčasnom uskladnení soli v halách.

K prvému „nafúkaniu“ posypovej soli do sila je potrebné absolvovať viacero krokov, ako je získanie stavebného povolenia, spracovanie projektu, vysúťaženie dodávateľa na silo, stavebné úpravy „základov“ na jeho umiestnenie a samotná výstavba, montáž a sprevádzkovanie sila, vysúťaženie dodávateľa na posypovú soľ a nakoniec spracovanie logistiky pre zimnú údržbu. Som si istý, že v konečnom dôsledku to prinesie efektívne plánovanie a hospodárenie s posypovým materiálom, ako aj úsporu nákladov pre SÚC TTSK. Treba však zdôrazniť, že každá zimná údržba je špecifická a spotreba soli závisí od samotnej zimy.

Ján Samuhel, námestník technického úseku