Zámer na prenájom nehnuteľného majetku Trnavského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest TTSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa Správa a údržba ciest TTSK so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783 ako správca majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja podľa zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK

zverejňuje zámer

na prenechanie nehnuteľností (časti pozemku) spôsobom prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa:
• časť pozemku pare. reg. „C“ pare. č. 1262 zastavaná plocha a nádvoria v k.ú. Ostrov, zapísaného na L V 754 a to časť o výmere 428 m2 , ktorá je zastavaná stavbou (chodníkom k cintorínu) umiestneným v extraviláne obce pri ceste 111/1257, v smere staničenia cesty vľavo, oddeleným od telesa cesty vyvýšeným obrubníkom, nájomcovi Obci Ostrov, 922 01 Ostrov 315 ako samostatnému územnému samosprávnemu a správnemu celku SR za ročné nájomné vo výške 14,21 Eur stanovené dohodou zmluvných strán v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK. K predmetu nájmu doba nájmu je 1 rok; dôvodom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ktorým je verejnoprospešný účel, t.j. výstavba a rekonštrukcia chodníkov – stavby vo verejnom záujme slúžiacej obyvateľom samosprávneho kraja k zlepšeniu dopravnej situácie a zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.

V Trnave, dňa 11.08.2023, Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ