Pokračovanie série článkov o projektantoch sa tentokrát bude týkať „naj“ rekonštrukcií ciest a mostov v TTSK. Z môjho pohľadu sú pri rekonštrukciách ciest najväčšou výzvou intravilány miest a okružné križovatky. Je to kvôli vysokému počtu vjazdov a križovatiek na relatívne krátkom úseku. Z tohto pohľadu boli podľa mňa najzaujímavejšie dve rekonštrukcie v meste Trnava. 

Prvou bola rekonštrukcia cesty III/1279, konkrétne ulica Zavarská a Koniarekova. Najväčšou výzvou bola koordinácia prác vzhľadom na to, že súčasne s našou rekonštrukciou prebiehali aj práce firmy Tavos a súkromného investora na projekte Prúdy. Bolo veľmi náročné zosúladiť 3 súčasne realizované projekty troch rôznych investorov s tromi rôznymi zhotoviteľskými firmami na jednom mieste a v jednom čase.  

 
Rekonštrukcia cesty III/1279,  ulice Koniarekova a Zavarská, 2021

Dopravne najzložitejšia bola rekonštrukcia okružnej križovatky na ceste III/1287, kde sa stretávajú ulice Zelenečská, Mikovíniho a Generála Goliána. Takúto rekonštrukciu je potrebné realizovať s čo možno najmenším množstvom pracovných prestávok, aby sa predišlo vzniku pracovných škár. Tie predstavujú možný zdroj porúch danej komunikácie v budúcnosti. V tomto prípade bolo nutné odkloniť dopravu a viesť ju cez celú Trnavu po ceste I/61 až na Mikovíniho ulicu. Taktiež bolo potrebné vyriešiť odklonenie, resp. úpravu harmonogramu mestskej hromadnej dopravy s dopravcom v Trnave.  

Najzaujímavejší most v TTSK, ktorého rekonštrukciu sme zastrešovali, je most ponad diaľnicu D1 pri Piešťanoch. Tento most bol zaujímavý hlavne svojim umiestnením, veľkosťou a rozsahom. V tomto prípade išlo o obvyklú rekonštrukciu mostného zvršku a príslušenstva, no aj napriek tomu to bola pozoruhodná rekonštrukcia.  


Zrekonštruovaný most nad diaľnicou D1 v Piešťanoch, 2022

Z času na čas sa rekonštrukcie mostov komplikujú, a to najmä z dôvodu chýbajúcich či nepostačujúcich podkladov z minulosti. Takéto prekvapenie nás čakalo napríklad aj v prípade mosta vo Veľkom Grobe, ktorého kompletné historické podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie sme mali k dispozícii. Po vysúťažení zhotoviteľa a vybudovaní obchádzkovej trasy v tesnej blízkosti mosta začal zhotoviteľ s búracími prácami. Narazil však na hrubý nesúlad projektovej dokumentácie so skutočnosťou, čo malo za následok kompletné prepracovanie projektovej dokumentácie. Táto skutočnosť mala samozrejme vplyv na konečnú cenu diela, ktorá sa od tej vysúťaženej zásadne líšila. Bolo teda potrebné zrušenie pôvodnej súťaže, vyhotovenie inžiniersko-geologického prieskumu a prepracovanie projektovej dokumentácie. Po absolvovaní týchto všetkých krokov nasledovalo opätovné vysúťaženie zhotoviteľa stavebných prác, po ktorom sa mohla rekonštrukcia začať odznova. 

Martin Hajdóny, šéf pracovnej skupiny projektantov