Plánovanie zimnej údržby bolo tento rok odlišné, nakoľko mu predchádzala intenzívnejšia komunikácia a spolupráca so Slovenskou správou ciest (ďalej SSC). Dôvodom bola v prvom rade nová zmluva na údržbu ciest I. triedy a prerokovanie Operačného plánu zimnej služby SSC IVSC Bratislava 2023/2024 pre Trnavský samosprávny kraj. 

Výsledkom intenzívnej práce a  stretnutí je zmenený formát zmluvy a operačného plánu. Najvýraznejšia zmena sa týka údržby ciest v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorú už SÚC TTSK vykonávať nebude. Táto zmena prinesie v Trnavskom kraji menší rozsah prác pre SSC a zároveň navýšenie rozsahu prác SÚC na cestách TTSK.

Pripravili sme Operačný plán zabezpečenia zimnej údržby ciest v správe a údržbe SÚC TTSK Trnava na prelome rokov 2023/2024. V predchádzajúcich obdobiach sme spoločne nastavili a zefektívnili systém, ktorý nám pomáha hospodárne sa pripraviť na nadchádzajúce zimné obdobie. Tento systém má podobu tabuľky s názvom Požiadavky na nadchádzajúce zimné obdobie, ktorú dopĺňajú Majstri stredísk v spolupráci s Námestníkmi jednotlivých oblastí. Na základe zozbieraných informácií sme následne naplánovali zimné obdobie, v ktorom sú v súčasnosti najväčšou výzvou interné personálne kapacity. V spolupráci s personálnym oddelením hľadáme aj externé sily, ktoré pomôžu dosiahnuť optimálny stav personálnych kapacít pred zimou. V prípade, že sa nám tento cieľ nepodarí splniť, dôjde k úprave samotného operačného plánu. Pri nedostatku vodičov zimnej údržby na jednotlivých zmenách je možné pristúpiť k určeniu poradia dôležitosti okruhov v rámci stredísk. Ďalšou alternatívou je využitie vodičov, ktorých zdravotný stav neumožňuje prácu v noci, aby vykonávali údržbu len na denných zmenách. 

Pred začatím zimnej údržby mala SÚC TTSK k dispozícii cca. 5 000 ton soli, čo je o 1 700 ton viac ako v minulosti. Okrem soli máme k dispozícií vyše 3 100 ton kameniva a viac než 120 000 litrov chemického roztoku. Našim cieľom je efektívne hospodáriť a cielene pracovať s materiálom tak, aby jeho použité množstvo bolo v súlade s aktuálne platnými predpismi, normami a operačným plánom. 

Prechádzajúce zimné obdobie nám prinieslo vyššiu efektivitu práce, na ktorú chceme spoločne nadviazať a pokračovať v nastolených trendoch aj do budúcnosti. Veríme, že sa nám všetky stanovené a plánované ciele podarí splniť takým spôsobom, ktorý je racionálny, transparentný a hospodárny k našim cestám a životnému prostrediu. 

Ján Palúch, odborný technický zamestnanec