Miesto uzávierky cesty: cesta III/1385 od km 0,000 po km 0,060 v k. ú. Kostolná Gala obce Holice cesta III/1389 od km 0,000 po km 0,600 v k. ú. Kostolná Gala obce Holice

Dôvod uzávierky: na cestách III/1385 a III/1389 z dôvodu uskutočnenia stavby „Realizácia okružnej križovatky na ceste I/63 – III. etapa“

Termín uzávierky: od 07.01.2020 do 31.03.2020

Navrhovaná obchádzka:
cesta III/1385: miestna komunikácia – cesta I/63
cesta III/1389: miestna komunikácia medzi cestami III/1389 a III/1390 – cesta III/1390

Obchádzková trasa bude vyznačená prenosným dopravným značením.