SÚC TTSK v zmysle čl. II. zákona  č. 258/2009 Z.z.   zverejňuje zámer č. 1/2020 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK     – nebytový priestor na Bulharskej ul. č. 39 v Trnave, súp. č. 5147  – časť pozemku parc.č. 6511/125 v k.ú. Trnava – cenové ponuky doručovať: do 22.1.2020 do 15,00 hod. – na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava – informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , č. tel. 033/5531287,

email: majetky@spravaciest.sk
V Trnave, 3.1.2020
riaditeľ: Ing. Dalibor Trebichalský