SÚC TTSKv zmysle čl. II. zákona  č. 258/2009 Z.z.   zverejňuje zámer č. 2/2020 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK     – nebytový priestor na Hurbanovej ul. č. 30 v Senici, súp. č. 516 – časť pozemku parc. č. 3356/1 v k.ú. Senica – cenové ponuky doručovať: do 17.02.2020 do 15,00 hod. – na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava – informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , č. tel. 033/5531287

email: majetky@spravaciest.sk
Trnave, 27.1.2020
riaditeľ: Ing. Dalibor Trebichalský