Správa a údržba ciest TTSK prechádza na letnú údržbu ciest. Odstraňovanie snehu a posyp vozoviek nahradí údržba, čistenie či opravy vozoviek. Pravidelná letná údržba začína väčšinou koncom marca a trvá, kým nepríde prvý sneh a mráz. To znamená, že niekedy do polovice novembra. Letná údržba je mimoriadne náročná, keďže zahŕňa množstvo činností. Všetky nájdete vypísané nižšie.

Činnosti letnej údržby:

Vozovka

 • údržba živičných vozoviek, zalievanie trhlín, sieťových trhlín, kalové zákryty, nátery vozoviek, letný posyp, pieskovanie, odstránenie následkov mimoriadnych udalostí
 • vysprávky povrchu
 • čistenie vozovky
 • opravy vozoviek vrátane príslušenstva

Dopravné značenie

 • zvislé dopravné značenie
 • vodorovné dopravné značenie
 • signalizačné zariadenie a osvetlenie
 • prenosné dopravné značenie
 • zábradlia a lanové pružidlá
 • smerové stĺpy plastové
 • značky pre staničenie a omedzníkovanie
 • elektrické zariadenia a verejné osvetlenie

Krajnice

 • čistenie, zrezávanie s odvozom, zrezávanie do 5cm, zrezávanie krajnice pod zvodidlami, údržba stavebnej povahy, dosýpanie, zriadenie, likvidácia

Priekopy

 • čistenie, hĺbenie od 5 do 30 cm, dlaždené – čistenie, zriadenie/zemné – zriadenie

Rigoly

 • čistenie, oprava, údržba stavebnej povahy, zriadenie, likvidácia

Priepusty

 • čelá priepustov, vtokovej jamy a výpustov, priepusty, vlastné potrubie – čistenie, zriadenie, likvidácie

Cestná kanalizácia

 • čistenie, údržba stavebnej povahy, zriadenie

Mosty

 • údržba mostov
 • bezpečnostné zariadenia (zábradlie, zvodidlá)
 • opravy mostov
 • rekonštrukcie mostov
 • diagnostika mostov, výpočet zaťažiteľnosti, mostné listy, zaťažkávacie skúšky

Ostatné cestné objekty

 • múr oporný, zárubný, obkladný, parapetný, ekokoše
 • protihlukové valy a steny
 • tunely
 • oplotenie ciest
 • odstavné plochy
 • čističky odpadových vôd
 • prejazdy
 • iné pevné prekážky a zariadenia
 • reklamné a iné oznamovacie tabule a pútače

Sadovníctvo (cestná zeleň)

 • stromy okrasné
 • stromy ovocné
 • kry
 • trávne porasty
 • divo-rastúce stromy

Ostatné činnosti

 • odstraňovanie následkov havárií
 • letná pohotovosť domáca
 • prehliadky a dozor nad cestami, prehliadky mostov
 • prieskumy, sčítania, meranie nápravových tlakov
 • zameranie hranice pozemkov pre osadenie lomových bodov, označenie a osadenie lomových bodov
 • príprava majetkovo – právneho vysporiadania pozemkov pod cestnými komunikáciami

 

Pre podrobnejšie informácie o letnej činnosti kliknite sem a dozviete sa všetko dôležité.

Nakoniec chceme ešte vodičov poprosiť o obozretnosť a prispôsobenie jazdy, keď uvidia na cestách pracovať našich pracovníkov.