Dňa 22.04.2020 sa konala individuálna obhliadka stavby objektov projektu D4R7. Presnejšie sa jedná o práce, ktoré sa vykonávajú v súvislosti s výstavbou úseku R7 Dunajská Lužná – Holice. Práce prebiehajú na 3 úsekoch ciest III. triedy.

Rameno okružnej križovatky na ceste III/06319

  • úprava cesty III/1385 (III/06319) tak, aby sa napojila na novovybudovanú križovatku na ceste I/63
  • celková dĺžka je 105,6 metra
  • na trase sú navrhnuté 2 zjazdy
  • súčasťou je aj vybudovanie chodníka pre peších

Odvodnenie cesty III/1385

  • odvádzanie zrážkových vôd z povrchu vozovky s vypúšťaním do prírodného prostredia
  • zrážkové vody budú zachytávané v uličných vpustoch a ďalej odvedené do kanalizácie
  • odvodnenie je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom

Úprava cesty III/1390 v križovatke Holice

  • výstavbou úseku R7 Dunajská Lužná – Holice bude prerušená existujúca cesta III/1390 (III/06324) medzi obcami Michal na Ostrove a Holice
  • bude realizovaná nová styková neriadená križovatka
  • vzhľadom na intenzitu, plynulosť a bezpečnosť dopravy je navrhnutý pruh pre odbočenie vľavo smer Holice (SO 103)