Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja si pre vás pripravila sériu rozhovorov s jej zamestnancami. Tieto rozhovory majú za cieľ priblížiť vám dianie v SÚC TTSK, jej organizačnú štruktúru a predstaviť viacero pracovných pozícií v našej firme. Rozhovory budeme zverejňovať postupne a v každom z nich sa dozviete niečo nové o fungovaní a činnostiach SÚC TTSK.

V rámci dnešného prvého rozhovoru by sme vám chceli bližšie predstaviť nášho pána riaditeľa Dalibora Trebichalského a predstaviť jeho vízie do budúcnosti ako riaditeľa tejto firmy. Okrem iného sa dozviete aj veľa informácii o našich už uskutočnených projektoch a ďalších plánoch do budúcnosti.

Pán riaditeľ, prišli ste do verejnej správy zo súkromného – komerčného prostredia. Kde ste pôsobili a aké sú vaše skúsenosti so stavebníctvom a výstavbou cestnej infraštruktúry?

V roku 2007 som dostal príležitosť spolupodieľať sa na rozbehnutí pobočky medzinárodnej nemecko – českej stavebnej spoločnosti na Slovensku. To je začiatok môjho príbehu pôsobenia v oblasti stavebníctva. Bola to obrovská skúsenosť, za ktorú som veľmi vďačný  a čerpám z nej dodnes. V priebehu niekoľkých rokov sme realizovali v združení viacero veľkých infraštruktúrnych projektov pri výstavbe diaľnic a železníc. Začínal som ako asistent obchodného riaditeľa, neskôr som sa stal členom vedenia. S rastúcim počtom zákaziek rástol aj počet zamestnancov a bolo veľmi dôležité nastaviť internú komunikáciu a jednotlivé zodpovednosti a procesy. Mojou úlohou bolo zavedenie a riadenie controllingu v slovenskej pobočke. Ako jeden z interných audítorov som pripravoval certifikáciu spoločnosti a  zodpovedal som tiež za oblasť IT. Posledné dva roky som pôsobil ako obchodný riaditeľ. Niekto si vzdelanie rozširuje pobytom na stáži v zahraničí alebo vyskúša  MBA program. Ja som mal šťastie zdokonaľovať sa v manažmente, ekonomike, procesoch a obchode v praxi.   A  to aj vďaka rôznym rozvojovým programom, ktoré naša firma ponúkala.

Veľkou skúsenosťou bola pre mňa aj práca v NDS, kde som mal ako vedúci odboru výstavby v portfóliu  asi pätnásť stavebných projektov  za viac ako 1,5 mld. eur.

V roku 2017 som pre francúzsko – slovenskú medzinárodnú stavebnú spoločnosť zakladal regionálny závod „západ“, ktorý som riadil. Začínal som na „zelenej lúke“  a v priebehu roka som vybudoval sídlo, pripravil stratégiu, vypracoval obchodný plán, podal som niekoľko ponúk do súťaží  a získal  a realizoval prvé zákazky.

Každá moja práca sa vyznačovala vysokou mierou dynamiky a tú som chcel priniesť aj na Správu a údržbu ciest TTSK. Verím, že sa mi to podarilo.

Ste tu viac ako rok, ako hodnotíte túto firmu, jej pozíciu a pôsobenie na stavebnom trhu?

Ak by sme hovorili o firme, ktorá je na trhu už niekoľko rokov, povedali by sme,  že Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SUC TTSK) nie je na žiadnym nováčikom. Komerčné spoločnosti často hodnotíme podľa toho, ako dlho   pôsobia na trhu, aké dosahujú ekonomické výsledky, ale  napríklad aj podľa spokojnosti zamestnancov.

SUC TTSK je župnou rozpočtovou organizáciou a má viac verejnoprospešné ako komerčné ciele a zameranie. To, v čom by sa úspešné komerčné alebo verejnoprospešné spoločnosti mali zhodovať, je kvalita poskytovaných služieb, ich dlhodobá udržateľnosť a stabilita.

Je možné „župnú rozpočtovku“ porovnávať s komerčnými stavebnými firmami?

V mnohom sú si podobné, ale je tu jeden podstatný rozdiel a to je „konkurencia“. Cestári na Slovensku vo všeobecnosti pracujú v „bezkonkurenčnom“ prostredí a ako vieme z teórie ekonomiky, táto vedie občas k neefektivite vo viacerých aspektoch. O efektivite by sa dalo hovoriť napr. z pohľadu poskytovania verejnej služby, kde by sa dala naša práca porovnať napríklad s hasičmi.

Asi nehorí každý deň, ale napriek tomu majú hasiči  nakúpenú techniku a sú 100% pripravení kedykoľvek vyraziť na zásah. V našich podmienkach sú to niektoré činnosti, ktoré zabezpečujeme  preto, že nám to ukladá zákon, ale nie sú z pohľadu financií „najlacnejšie“.

Napríklad na zimnú údržbu a zjazdnosť ciest počas zimného obdobia  vynakladáme obrovské finančné prostriedky, obstarávame techniku, musíme mať k dispozícii dostatok vodičov motorových vozidiel a príslušnej techniky, potrebujeme tony posypového materiálu, máme 24 hodinový dispečing a samozrejme sledujeme aj počasie. No napriek tomu,  že sú zimy v posledných rokoch miernejšie, neprejavuje sa to v porovnateľnom poklese nákladov, teda priebeh zimy verzus celkové náklady na zimnú údržbu nemenia pomer oproti minulým rokom. Pri všetkých činnostiach musíte nastaviť procesy tak, aby ste disponibilné zdroje využili čo najefektívnejšie. Preto je veľmi dôležité mať aj v župných firmách správne nastavené kalkulácie, aby ste sa približovali komerčným cenám. To znamená, že by sme mali dokázať pokosiť 1 km2 za porovnateľnú cenu ako externá  firma. Prípadne, aby sme dokázali vytvoriť mix interných a externých služieb, prinášajúci lepší a kvalitnejší výkon za rovnaké financie. Pri opravách a rekonštrukciách ciest a mostov je zasa dôležité vedieť pripraviť správne zadanie pre projektanta, následne dostať od neho kvalitný projekt a napokon vysúťažiť kvalitného dodávateľa s čo najlepšou cenou.

Za veľmi krátke obdobie sa ukázalo, že ak by sa v minulosti miesto jednej rámcovej zmluvy na opravy súťažili samostatne jednotlivé opravy a rekonštrukcie ciest, bolo by v konečnom dôsledku možné zrealizovať  niekoľkonásobne viac kilometrov opráv.

Predpokladám, že pri nástupe ste si určili ciele a úlohy. Darí sa vám ich napĺňať?

Mojou prvoradou úlohou po nástupe do funkcie bola analýza činností SUC TTSK a návrh a realizácia opatrení pre to, aby sa SUC TTSK stala modernou regionálnou spoločnosťou, poskytujúcou kvalitné služby pre TTSK v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy a doplnkových činností.

Inak povedané : to, čo je dobré, ponechať a zároveň zaviesť nové moderné prvky riadenia, aby bola SUC TTSK transparentnou, hospodárnou a efektívnou spoločnosťou.

Čo z vašich cieľov sa vám už podarilo dosiahnuť?

Je to niekoľko okruhov činností. Zásadné pre mňa boli predovšetkým audity : audit procesov, personálny audit, audit zmlúv, inventarizácia majetku, audit informačných technológií, audit údržbových procesov, analýza krátkodobého a dlhodobého investičného plánu, ale v neposlednom rade aj zefektívnenie údržbových procesov a znižovanie prevádzkových nákladov.

Treba však povedať, že je to proces,  ktorý je v stálom pohybe a neustále je čo zlepšovať.  Som presvedčený, že sa nám už podarilo identifikovať problematické  miesta a teraz je čas ich dať postupne do poriadku. No potrebuje to svoj čas. Samozrejme sú to aj nové prvky v jednotlivých činnostiach, s ktorými sa musia zamestnanci zžiť. No nepochybujem o tom, že sa posunieme v kvalite a efektivite o kus vpred.

Keď človek bilancuje, musí robiť analýzu toho, čo urobil. Ja som si po sto dňoch od nástupu urobil akýsi „odpočet“ aktivít, ktoré som považoval za podstatné, aby som sa dostatočne oboznámil s okruhom pôsobenia a zodpovednosti, ktoré ma v novej funkcii čakali.

Boli to mnohé okruhy problémov, ktoré je potrebné denno – denne riešiť, analyzovať a navrhovať ich koncepčné riešenia.

Čiže, dá sa to chápať tak, že ste si za ten rok pozisťovali o firme všetko, čo sa dá a teraz sa bude upratovať? Čo bude nasledovať a ako to ovplyvní základné činnosti a ľudí na strediskách?

Obdobie prvého roka – teda druhej polovice roku 2019 a prvej polovice 2020  – to bolo  obdobím auditov, analýz, inventarizácie. Tie sme zvládli veľmi dobre a dnes máme jasný obraz o tom, čo máme k dispozícii. Nebolo jednoduché vykonať všetky analýzy za plnej prevádzky tak, aby neboli ohrozené hlavné činnosti SUC TTSK.  Nikto z nás však nepredpokladal, že nás začiatkom roku 2020 zasiahne epidémia takého rozsahu, akého sme boli svedkami. Som veľmi rád, že sme toto náročné obdobie zvládli v zdraví napriek tomu, že sme patrili k ľuďom v tzv. „prvej línii“. Za to všetko patrí tým, ktorí sa na bežných, ale aj nutných a bezodkladných činnostiach podieľali, veľká vďaka.

Druhá polovica roku 2020 a následne prvá časť roku 2021 by mali byť rokom stabilizácie a  pokračovania v „upratovaní“ zistených nedostatkov. Mali by byť tiež obdobím roka, kedy očakávame výsledok obstarania generálnej obnovy vozového parku. Je to čas, kedy by sme mali pripraviť štandardy údržby, optimalizovať prevádzkové a údržbové náklady a optimalizovať operačný plán zimnej údržby, kde vidím veľké rezervy v plánovaní.

Obdobie ďalšieho roka – druhej polovice 2021 a prvej polovice 2022 – by sa mali ukázať  výsledky optimalizácie  procesov a obnovy mechanizácie.

Aký to bude mať dosah na zamestnancov?

Našim hlavný procesom je údržba ciest v zimnom a letnom období. Úmyslom je zaviesť štandardy údržby a nastaviť jasne merateľné parametre pre jednotlivé strediská v rámci kraja. V skratke chcem, aby sa strediská –  teda majstri a cestári –  venovali plne činnostiam na ceste a všetky ostatné podporné procesy (ekonomika, verejne obstarávanie, doprava, plánovanie) im vytvorili kvalitný suport.

Predpokladám, že každý investor   poskytne peňažné prostriedky, ak  vie, že budú použité efektívne a hospodárne. Naším investorom je VUC a OPTIMALIZÁCIA by sa mala premietnuť v znížení prevádzkových nákladov a údržbových procesov. Vo zvýšenej miere TRANSPARENTNOSTI by sme mali dosiahnuť lepšiu vnútornú kontrolu a lepšie plánovanie investícií a tá by sa mala premietnuť do väčšej STABILITY.  Stability v zabezpečení dostatočného objemu finančných prostriedkov a stabilizáciu finančných tokov.

Ak tieto veci spojím, tak by som povedal: najprv práca, potom zábava. Alebo spokojný investor (VUC) = spokojný zamestnanec SUC TTSK.

VUC pripravuje viac investícií do SUC v podobe nových vozidiel (kvalitnejšie pracovné prostredie pre zamestnancov) a do ciest. Ale na druhej strane prirodzene očakáva spätnú väzbu v podobe vyššieho nasadenia a výkonu.

Vedenie spoločnosti ste nemenili, resp. ste obklopení ľuďmi, ktorí tu pracovali. Máte podporu celého vedenia? A čo by sa stalo, ak by sa plánované zmeny nerealizovali?

Tieto zmeny sa netýkali optimalizácie a znižovania prevádzkových nákladov formou rušenia pracovných miest. To samozrejme prináša napätie a nervozitu. Išlo skôr o opravu niektorých procesov, kladenie väčšieho dôrazu na profesionalitu, plánovanie činností a ich následné vyhodnocovanie, nastavenie internej komunikácie a kontrolných mechanizmov.

Na začiatku som staval na profesionalite a skúsenostiach interných zamestnancov, ale sú určité limity v zotrvačnosti, pracovných návykoch a pracovných postupoch, ktoré treba poopraviť. Myslím, že väčšina kľúčových zamestnancov zmeny privítala.

Rozumiem aj tomu, že potrebu zmien niektorí zamestnanci, ktorí roky fungovali v zabehnutom systéme, vôbec nepochopia alebo ich budú nepriamo bojkotovať. Čiže pracoval som s tými, ktorí boli k dispozícii a k nim sme postupne získali, resp. prijali z trhu kvalifikovaných pracovníkov. Noví ľudia „z vonku“ vedia často priniesť nestranný, nezaujatý pohľad, možno novú kultúru a vniesť trochu zdravej konkurencie, čo je, myslím si, pozitívne. Do značnej miery nám celkový obraz o zamestnancoch dotvoril personálny audit, ktorý sme realizovali na jar tohto roku.

Tak ako prístroj, ktorý denne používate, potrebuje raz za čas servis alebo kalibráciu, podobne je to aj s firmou. Buď sú  nastavené interné kontrolné mechanizmy, ktoré kalibrujú firmu na požadovaný výkon, alebo ak tieto nezafungujú, potrebujete, aby sa na vec pozreli odborníci.

Z pohľadu VUC prišiel čas na  novú kalibráciu.

Vidíte to veľmi pozitívne. Myslíte si, že aj zamestnanci príjmu zmeny pozitívne?

Myslím si, že fyzika funguje a všetko je o tom, koľko energie dáte, toľko sa vám vráti. Dávame s mojimi najbližšími spolupracovníkmi do toho veľa energie a viem aj to, že niekedy je ťažké  získať si  dôveru  dlhoročných zamestnancov. Toľko skúseností z riadenia a práce s ľuďmi už za tie roky mám. Napriek tomu verím, že viacerí chápu, že im vytvárame lepši priestor pre ich uplatnenie a profesionálny rast. A zmeny sú, resp. boli nevyhnutné.

Nie som   tipom manažéra, ktorý pracuje za zatvorenými dverami. Snažím sa byť čo najbližšie k zamestnancom. Za dôležité považujem správne nastavenú internú komunikáciu, aby nevznikali rôzne šumy a zbytočné „chodbové“ reči.  Som presvedčený, že ak našu prácu a to čo zamestnanci dokázali, len trochu spropagujeme, začnú vnímať zmeny aj oni pozitívne. Zaslúžia si to.

Práca s ľuďmi je jedna z najťažších. Ale som si vedomý, do čoho som išiel. Mám svoje povolanie rád a teším sa na každý, aj  ten najmenší úspech. Pretože to nebude len môj úspech, ale úspech náš všetkých, ktorí sme sa dali do služieb SUC TTSK.