Správa a údržba TTSK bola kontaktovaná Bratislavským regionálnym ochranným združením – BROZ a CHKO Malé Karpaty so žiadosťou o súčinnosť pri ochrane európskeho významu. Pri cestnej komunikácií III/1261 od Grnče (k.ú. Prašník) smerom na Vrbové sa našla lokalita jazýčkovca ostrohatého Jankovho (Himantoglossum calcaratum subsp. jankae). Jazýčkovec ostrohatý Jankov je jedna z najkrajších európskych orchideí a u nás sa podľa Červeného zoznamu zaraďuje medzi kriticky ohrozené druhy rastlín. Na našom území dosahuje najsevernejší výskyt a v posledných desaťročiach sa počet jeho lokalít výrazne znížil. Je zaradený aj do Zoznamu chránených druhov rastlín Slovenska a vzťahuje sa naň Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi. V Českej republike sa jazýčkovec považuje za vyhynutý a v Maďarsku patrí medzi ohrozené a chránené druhy.

SÚC TTSK sa rozhodla pristúpiť na žiadosť BROZ a CHKO Malé Karpaty k upraveniu plánu kosenia trávnatých porastov pri cestách v tejto lokalite. V nasledujúcom období až do 15.9.2020 tu nebude vykonané žiadne kosenie predmetného územia cesty III/1261.

Prosíme vodičov, aby dbali na zvýšenú pozornosť a plne sa venovali riadeniu svojich motorových vozidiel, nakoľko sa takto nekosený úsek môže javiť ako menej prehľadný a situácie v ňom na menej predvídateľné.

Sme radi, že aj takouto činnosťou, „nečinnosťou“ môžeme prispieť k zachovaniu ohrozených druhov rastlín Slovenska.