Blíži sa obdobie zimnej údržby a tak sme pre vás pripravili krátky prehľad toho ako sa v SÚC TTSK zabezpečuje a prebieha zimná údržba. Dočítate sa aj o kontrolách ciest pred začiatkom zimy, ktoré sa vykonávajú pravidelne každý rok.

Pri zabezpečovaní zimnej služby na pozemných komunikáciách platí zásada vzájomnej spolupráce a bezodkladného a disciplinovaného plnenia úloh. Zimnú službu začína správca pozemných komunikácií vykonávať iniciatívne a včas na základe vlastného pozorovania vývoja resp. predpovede počasia na príkaz riaditeľa SÚC TTSK, resp. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Prípravy na zimu

Ako prvé sa pripravuje ,,operačný plán“, ktorý vzniká v Trnave. Vytvára ho vedenie v spolupráci so zamestnancami zodpovednými za zimu a oblastnými námestníkmi. V operačnom pláne je určené osádzanie značiek, snehových kolov ale aj kritériá pre potrebný výjazd vozidiel (vrstva snehu, teplota, vlhkosť) a podobne.

Množstvo chemického posypu ovplyvňujú aj podmienky OÚ – Odbor životného prostredia. Operačný plán určuje poradie dôležitosti ciest, nachádza sa v ňom zoznam nebezpečných úsekov. Operačným plánom sa riadia aj dispečeri počas vykonávania svojej práce.

Zabezpečujú sa dopravné značky, snehové koly, snehové ploty a ich osadenie. Ďalej je dôležité aj zabezpečenie posypového materiálu na základe predpokladov a skutočného stavu na sklade.

Nevyhnutnou súčasťou je rovnako aj zabezpečenie vodičov, dispečerov a externých vozidiel. Vodiči cez leto pracujú na jednu zmenu, cez zimu na tri (12 hodín). Takže je potrebné spraviť rozpis zmien aj dispečerov. Pri externých vodičoch alebo vozidlách je potrebné zmluvné zabezpečenie. Nakoniec je potrebná okrem iného aj príprava mechanizmov na zimu, pričom ich údržba prebieha kontinuálne počas celej zimy.

Kontroly ciest pred zimou

V každej oblasti prebieha kontrola ciest a dopravného značenia 3 krát ročne (po zime, pred letnou turistickou sezónou, pred zimou).

Riešia sa problémy, ktoré si zástupcovia všimnú behom vykonávania svojej práce alebo sú na nedostatky upozornení od verejnosti, starostov a pod.

Na takýchto stretnutiach sa zvyčajne prejdú vopred vytypované problematické úseky – tzn. riešia sa problémy, ktoré si zástupcovia všimnú behom vykonávania svojej práce alebo sú na nedostatky upozornení od verejnosti, starostov a pod.

Konkrétne na kontrole pred zimou sa zástupcovia dohodnú, kde budú umiestnené:

  • zasnežovacie koly (zásnežky) – tie slúžia ako orientačné body na určenie hraníc cestného telesa. Dôležité sú napríklad pri snehových závejoch alebo hrubej pokrývke snehu. Využívajú ich aj bežný vodiči ale aj naši vodiči pri odhŕňaní ciest (aby vedeli, kde je cesta)
  • snehové ploty – slúžia ako zábrana voči snehu na úsekoch, kde sa často tvoria snehové záveje a snehové jazyky. V oblasti Senica sa nachádza viacero úsekov dlhých cca 300 – 500 m, spolu 3,5 km
  • zvislé dopravné značky označujúce častú poľadovicu/šmyk (tzv. vločky), koniec a začiatok chemického posypu (pri železničnom priecestí alebo úseky ciest, kde nie je povolený chemický posyp z dôvodu ochrany životného prostredia)

Policajt z tejto kontroly spíše zápisnicu, v ktorej sú určené úlohy, zodpovedné orgány za dané úlohy a termín vykonania nápravy. Úlohy pre SÚC TTSK evidujeme do „tabuľky závad“.

Zimnú službu na cestách zabezpečujú:

  • Riaditeľ SÚC TTSK
  • Námestník oblasti SÚC TTSK
  • Majster strediska, dispečer strediska a dispečer v sídle oblasti SÚC TTSK

Po jej aktivovaní na celom území TTSK a cestách I. triedy v BSK je organizovaný v nepretržitom režime, t.j. v 24 hodinovom režime, vrátane dní pracovného voľna, pracovného pokoja, ako aj počas sviatkov a to minimálne na stupni DSS. Spôsob zabezpečenia zimnej služby na strediskách v závislosti od vývoja počasia je v kompetencii oblastných námestníkov v súčinnosti s majstrami jednotlivých stredísk.

V prípade urgentnej situácie kontaktujte prosím dispečing ZS SÚC alebo telefónnu ústredňu SÚC a tam vás už prepoja na príslušné číslo. Upozorňujeme, že tieto čísla treba využívať v prípade nutnosti.

Telefónne čísla Trnava Senica Dunajská Streda
Dispečing ZS SÚC 033/5531 344 034/6512 734 031/552 2421
Telefónna ústredňa SÚC 033/5531 287, 5531 288 034/6512 734, 6512 735 031/552 2421
Námestník oblasti SÚC TTSK 033/5531 287, 5531 288 034/6512 734 031/552 2422
Námestník oblasti SÚC TTSK (mobil) 0902/964 754 0903/714 702 0911/891 248
Zástupca pre ZS oblasti SÚC TTSK 033/5531 287, 5531 288 034/6512 735 031/552 2421
Zástupca pre ZS oblasti SÚC TTSK (mobil) 0902/964 798 0910/727 078 0902/964 792

 

Dispečeri zabezpečujú spracovanie spravodajstva o zjazdnosti, pričom súhrnné hlásenie podávajú na ssc.extranet a do Dispečingového mapového portálu.

Postup rozhodovania pri výkone zimnej údržby

Takto prebieha celý proces rozhodovania o začatí úkonov pri potrebe zabezpečenia zimnej údržby.

Zimná údržba je spravidla obdobie začínajúce 15.11. a končiace 31.03. nasledujúceho roka.