Správa a údržba ciest TTSK

zverejňuje zámer č. 1/2021 priameho prenájmu majetku TTSK,
v správe Správy a údržby ciest TTSK,
ktorým je

– nebytový priestor v administratívnej budove na Hurbanovej ul. č. 30 v Senici, súp.č. 516
– časť pozemku parc.č. 3356/1 v k.ú. Senica
– cenové ponuky doručovať: do 25.02.2021 do 15,00 hod.
– na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava
– informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , č. tel. 033/5531287,
email: jana.fodorova@spravaciest.sk

V Trnave, Dalibor Trebichalský, riaditeľ