Z piatich veľkokapacitných centier aktívne zabezpečujeme pomoc až v troch z nich.

Správa a údržba ciest spolupracuje s TTSK pri organizovaní dopravy alebo koridorov pre záujemcov o očkovanie už v troch očkovacích centrách zriadených Trnavským samosprávnym krajom.

Pri očkovacom centre na Strednej zdravotníckej škole na Nobelovej ulici v Trnave sa spolupodieľame na organizovaní dopravy počas očkovacích dní. Naši pracovníci strediska Trnava tu zabezpečujú zlepšenie parkovacích možností osádzaním dočasných dopravných značiek a riadia kompletnú dopravnú situáciu v blízkosti tohto očkovacieho centra.

Aj v druhom očkovacom centre v okrese Trnava, ktoré sa nachádza v športovej hale Družba na Rybníkovej ulici, sme sa spolupodieľali na organizácii dodaním dopravného značenia. To poslúžilo pre potreby zriadenia koridorov pre peších záujemcov o očkovanie.

Dopravné značenie sme dodali, rovnako ako v predchádzajúcom prípade, aj pre najnovšie očkovacie centrum TTSK. V poradí už piate takéto veľkokapacitné centrum bolo zriadené v Spoločenskom centre na kúpeľnom ostrove v meste Piešťany.