Významné úspory, inovácie a snaha o čo najefektívnejšie nakladanie s prostriedkami obyvateľov Trnavského kraja, tak by sa dali definovať prvé roky nového vedenia. O hodnotení svojho pôsobenia a vízie do najbližších rokov sme sa rozprávali s Ing. Petrom Pišom, vedúcim úseku riaditeľa. 

Povedzte nám pár slov o sebe. Ako ste sa dostali k práci v SÚC TTSK, kedy ste nastúpili a akú funkciu zastávate?

„Na Správu a údržbu ciest TTSK som nastúpil 1. júna 2019. Viedla k tomu, okrem iných, aj tá skutočnosť, že v predchádzajúcich obdobiach som pracoval v organizáciách príbuzného zamerania  – v dopravných podnikoch a spoločnostiach v Bratislave (s pôsobnosťou rámci Bratislavského samosprávneho kraja a Hlavného mesta Slovenskej republiky – Bratislavy). Pracoval som aj v štátnych dopravných podnikoch a v zahraničnej dopravnej spoločnosti. Na SÚC pôsobím na pozícii vedúceho úseku riaditeľa a venujem sa aj oblasti optimalizácie činností a plánovania.“

Čo je úlohou vedúceho úseku riaditeľa? Čo máte na starosti a o čom rozhodujete?

„Do pôsobnosti nášho úseku spadá sekretariát riaditeľa, personálne oddelenie, oddelenie zabezpečujúce nákup a verejné obstarávanie. Ďalej tu patrí správa majetku, problematika BOZP, požiarnej ochrany a civilnej obrany, a v neposlednom rade, aj problematika IT. Na úseku riaditeľa sú dôležité najmä jeho organizačno-komunikačné funkcie, ktoré sú podmienkou pre riadenie chodu organizácie. Zabezpečujeme komunikáciu v rámci organizácie. Napríklad adresovanie a kontrolu plnenia riadiacich pokynov i úloh, prípravu a zastrešenie niektorých riadiacich aktov a smerníc, zabezpečovanie obehu a schvaľovania dokumentov, zabezpečovanie komunikácie aj s externým prostredím, správu registratúry a rôzne ďalšie formy podpory riadenia a koordinačné funkcie. Popri mojej účasti na chode úseku sa podieľam aj na riešení úloh súvisiacich s nastavovaním procesov a so zefektívňovaním činností SÚC. Osobitne najmä v oblasti prevádzkovo technického zabezpečenia.“

„Najvýznamnejšie úspory sme zabezpečili pri obstarávaní dodávateľských výkonov v oblasti odstraňovania závad a rekonštrukcií ciest.“

Na Správu a údržbu ste nastúpili krátko po zvolení nového vedenia. Aká bola Vaša vízia pri nástupe do funkcie?

„Nastupoval som s istým časovým odstupom, a tak som už mal informácie o situácii na SÚC. Organizácia dlho stagnovala, panovali aj značné nedostatky. Bolo jasné, že popri, vtedy už rozbehnutom, riešení úloh s obnovou techniky, je nevyhnutné urobiť  zmeny aj v oblasti ľudských zdrojov. Nutnou podmienkou pre zabezpečenie zmeny a náprav sú noví a kvalifikovaní ľudia. Bolo potrebné omladenie, kvôli vysokému podielu zamestnancov v už dôchodkovom veku. Najmä ale získať ľudí, ktorí prinesú nový prístup či vôľu a chuť k zmenám. Takých, ktorí majú skúsenosti a prax na úrovni zodpovedajúcej súčasnej dobe, a vôbec, úplne inú kultúru a disciplínu. Boli nevyhnutné aj zmeny v oblasti organizácie práce a nastavenia procesov. Dôležité bolo ich zjednotenie, zlepšenie plánovania a evidencie výkonov, taktiež zaviesť ich náležité reportovanie a kontrolu.“

Aké zmeny sa od Vášho príchodu udiali po ekonomickej alebo organizačnej stránke?

„Ak môžem hovoriť aj za kolegov, asi všetky zo zamýšľaných zmien si vyžadovali viac času a úsilia, ako sme si na začiatku dokázali predstaviť. V súčasnosti však už vieme prezentovať významné úspory vo viacerých oblastiach. Aktuálne napr. vyhodnocujeme úspory v nákladoch na zabezpečenie prevádzky a údržby ciest počas nedávno ukončeného zimného obdobia. Významne sme zefektívnili nákup a spotrebu materiálu, prebieha optimalizácia objemu skladových zásob a ich evidencie. Obdobne pri nákupe služieb, kde za pochvalu a spomenutie stoja úspory v oblasti telekomunikačných služieb. Najvýznamnejšie úspory sme zabezpečili pri obstarávaní dodávateľských výkonov v oblasti odstraňovania závad a rekonštrukcií ciest. To nám umožňuje, zo získaných prostriedkov, zabezpečiť o to väčšie množstvo zrekonštruovaných úsekov. S tým súvisia aj v úspory pri zabezpečovaní projekčnej činnosti a inžinieringu, zlepšila sa správa a údržba mostov. Evidujeme pokrok, v dlhé roky zanedbanom, vyraďovaní nepotrebného majetku a v likvidácii vyradenej techniky.“

„Prebiehajú aj výrazné zmeny v ďalších rôznych, na pohľad menej viditeľných, oblastiach, ako je aj nastavenie a efektívne využívanie prevádzkovo-informačných systémov a systémov pre ekonomické riadenie organizácie. Aj v tomto prípade sme pri ambícií zlepšiť využívanie systémov museli najprv zabezpečiť  nevyhnutné nápravy. Využiteľnosť a vypovedacia hodnota zbieraných dát bola veľmi malá, až zlá, kvôli vážnym nedostatkom v evidencii výkonov a pod. Bolo potrebné systémy „prekopať od základu“, museli sme ísť až do úrovne základných nastavení a číselníkov, riešiť tak zrejme vyše 20 rokov zanedbaný stav a položiť najprv dobré základy pre nápravy do budúcna. Súbežne s tým prebieha aj zavádzanie novej verzie systému a odstraňovanie duplicitnej práce pri výkazníctve.“

„V organizačnej oblasti boli vykonané a naďalej prebiehajú postupné úpravy v usporiadaní a zároveň novom nastavení procesov. Je to oblasť zmien, ktoré je v našich podmienkach potrebné vykonávať cestou postupných krokov. Napr. spolu s postupným príchodom a zapracovávaním nových zamestnancov. Výraznejšia zmena organizačnej štruktúry bude vykonaná už čoskoro.“

Vedúci kancelárie riaditeľa Ing. Peter Piš (vpravo) na fotografii spolu so županom TTSK Jozefom Viskupičom a riaditeľom SÚC TTSK Daliborom Trebichalským. Zdroj: archív SÚC TTSK

Ste spokojný s napredovaním SÚC TTSK? Darí sa Vám zatiaľ napĺňať zámery, s ktorými ste do firmy prichádzali?

„Určite. Zmeny a zlepšenia plynúce z nášho dvojročného pôsobenia sú už zreteľne viditeľné. Na pohľad je, samozrejme, najviditeľnejšia oblasť obnovy techniky, keďže po navezení množstva kusov nových vozidiel a mechanizmov naše dvory ožili novou cestársku oranžovou farbou. Podarili sa aj významné zmeny v oblasti ľudských zdrojov a organizačného usporiadania, hoci zmeny ešte ďalej prebiehajú. Zreteľné sú už aj úspechy v úspore nákladov, čo bolo v niektorých oblastiach aj mojim poslaním a s mojim prispením. Pracujeme momentálne na ich bilancovaní a postupne ich budeme aj prezentovať. Už som spomenul, že to šlo o čosi pomalšie kvôli už zmieneným vážnejším nedostatkom a veľa času si vyžiadali nutné personálne posilnenia. No dočkali sme sa a výsledky sa už prejavujú.“

Zriaďovateľom správy a údržby ciest je Trnavský samosprávny kraj. Ako prebieha vzájomná spolupráca?

„TTSK pre nás určite vytvára všetky podmienky pre zavádzanie zmien a vo vední VÚC cítime veľkú podporu pre našu prácu. Bez toho by sa tak výrazné posuny dali ťažko vykonať a nákup techniky v takom rozsahu, už vôbec nie. Zabezpečenie náprav a zlepšení bolo od nás vedením VÚC očakávané.“

Máte v súčasnosti rozpracované plány alebo projekty, ktoré by boli zaujímavé pre obyvateľov Trnavského kraja?

„Obyvatelia nášho kraja sa budú na cestách stretávať s našou novou technikou. Množstvo našich činností a optimalizačných projektov však nebude môcť byť pre nich už tak výrazne viditeľné. Čo je pre verejnosť najzaujímavejšie a dôležité, sú kvalitne udržiavané a bezpečné cesty, a náležite upravené aj ich okolie. Všetky naše zámery, či projekty prebiehajúce „na pozadí“ a všetky naše snahy, o čo najefektívnejšie využívanie prostriedkov vynaložených na spravovanie ciest a ďalšieho majetku TTSK, budú viesť práve k tomuto cieľu. Musia sa prejaviť práve na cestách.“

„Nutnou podmienkou pre zabezpečenie zmeny a náprav sú noví a kvalifikovaní ľudia.“

Ako môže verejnosť upozorniť SÚC TTSK na problémy v ich okolí, čo sa týka ciest a ich súčastí?

„Z viacerých možností upozorním najmä na možnosť kontaktovať sa s nami prostredníctvom našich stránok. Osobitne, na našom webe je, okrem všetkých dôležitých kontaktov, aj veľké zelené tlačidlo „Nahlásiť závadu na ceste“, ktoré umožňuje oznámiť nám výskyt problému jednoduchým vyplnením formulára.“

Ak by bol priestor a Vy osobne by ste mohli navrhnúť nejaký nápad na zlepšenie firmy? Čo by to bolo?

„Nijaký z tajných, či bokom odložených nápadov teraz nachystaný nemám a ani pohotovo nevytiahnem. Zažartujem, že je to preto, lebo každý nápad sme určite vždy hneď povinní odovzdať, zdieľať s kolegami a snažiť sa o jeho zapracovanie. Vzhľadom na súčasnú situáciu nás teda namiesto toho upriamim radšej na niečo iné. Navyše, nepôjde ani o nejaký môj nápad, ale o zámer vedenia a najmä riaditeľa, dúfam, že neprezradím až moc.“

„V poslednom období muselo dôjsť k potlačeniu osobných kontaktov v pracovnej rovine, no nutne došlo k zanedbaniam aj v sociálno-spoločenskej oblasti. Na SÚC bola tradícia organizovania spoločenských udalostí, myslím teraz najmä na tie, ktoré sa konali pri príležitosti vyhodnotenia obdobia zimnej údržby. Pribudlo nám viacero nových kolegov, dôležité a veľmi užitočné sú osobné a neformálne stretnutia aj medzi dlhodobo spolupracujúcimi osobami. Najmä ak sú, ako my, rozptýlení po území celého kraja. Spomenul som už, že aj v rámci zimnej údržby sme SPOLOČNE dosiahli významné úspory, ktoré patria a vrátia sa verejnosti v lepšej údržbe ciest. No a popri novej technike pre našich kolegov v prevádzke, popri postupnej obnove kancelárií a ich vybavenia v prípade THP-pracovníkov, by napríklad práve takáto spoločenská akcia mohla byť skromnou príležitosťou, ako za spoločné úspechy a úspory „odmeniť“ všetkých našich zamestnancov a poďakovať im. Každý uzná, že po, verím, už blížiacom sa uvoľnení, bude výborným nápadom využiť nadchádzajúce jarné dni a leto, a skúsiť dohnať všetko zanedbané v tomto smere.“