Správa a údržba ciest TTSK zverejňuje zámer č. 3/2021 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je

– nebytový priestor v administratívnej budove na Hollého ul. č.74 v Holíči, súp.č. 1514
– časť pozemku parc.č. 1765/3 v k.ú. Holíč
– cenové ponuky doručovať: do 13.10.2021 do 15,00 hod.
– na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava
– informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , č. tel. 033/5531287, email: jana.fodorova@spravaciest.sk

V Trnave, 23.09. 2021