Naša SÚC neustále bojuje so zlým technickým stavom mostov v Trnavskom kraji. Jedným z nich je aj most v katastrálnom území obce Veľký Grob v okrese Galanta. Ide však o špecifický, no nie neobvyklý príklad mosta, ktorý v sebe skrýva prekvapenia v podobe nesúladu s vlastnou projektovou dokumentáciou. Na problém našich mostov sme sa spýtali Ing. Ľuboša Polakoviča, špecialistu mostov. 

Aký je technický stav mostov v Trnavskom kraji a čoho je to dôsledok?
Technický stav mostov v našom kraji najlepšie vystihujú štatistiky. V nasledujúcej tabuľke môžete vidieť hodnotenie stavu mostov k januáru 2020. 

Aký bol plán rekonštrukcie mosta ponad Vištucký potok a čo mala rekonštrukcia zahŕňať?
Rekonštrukcia mosta M607 vo Veľkom Grobe bola naplánovaná z dôvodu nevyhovujúceho stavebno-technického stavu mosta a tiež jeho nevhodného šírkového usporiadania. Technické riešenie rekonštrukcie zahŕňalo vybudovanie novej nosnej konštrukcie, mostných ríms a príslušenstva. Uvažovalo sa tiež o sanácii spodnej stavby, čo znamená vyspravenie a zachovanie pôvodných opôr. Súčasťou rekonštrukcie bola aj úprava koryta Vištuckého potoka a okolia mosta. Cieľom rekonštrukcie bolo teda predĺžiť životnosť konštrukcie a zlepšiť bezpečnosť premávky na moste. 

Rekonštrukcia sa začala, práce pokročili a zastali – čo sa stalo? Aká je aktuálna situácia? 
Vzhľadom na to, že sa jednalo o rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá si vyžaduje úplnú uzávierku mosta, ešte pred jej samotným začiatkom bola v obci vybudovaná dočasná obchádzková trasa. Ide o úsek cesty s obmedzenou rýchlosťou 20 km/h, ktorá vedie po ľavej strane mosta ponad Vištucký potok.

 

Rekonštrukčné práce sa realizovali podľa harmonogramu a v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou. Bolo zabezpečené komplexné odbúranie vrchnej stavby a obnaženie spodnej stavby objektu, pričom sa zistilo, že stav opôr nezodpovedá projektovej dokumentácii. Z toho dôvodu boli práce pozastavené, nakoľko založenie novej nosnej konštrukcie na pôvodné opory nie je možné. V tomto prípade je potrebné spracovať novú projektovú dokumentáciu. 

 

Ako sa zmenil pôvodný plán rekonštrukcie? Aké ďalšie kroky budú nasledovať? 
Vzhľadom na vzniknutú situáciu je potrebné eliminovanie rizikových faktorov založenia mostného objektu. Takýmto rizikovým faktorom je napríklad hroziaci zosuv pôdy, hladina podzemnej vody blízko povrchu, či vysoká agresivita prostredia na železo. V novembri 2021 sa zrealizoval podrobný inžinersko-geologický prieskum. Na základe jeho výsledkov bolo možné navrhnúť a staticky posúdiť nové založenie mostného objektu.  

Bude mať táto udalosť vplyv na plány rekonštrukcií ďalších mostov? 
Počas opráv a rekonštrukcií mostov vznikajú situácie, ktoré nie je možné predpokladať a je potrebné ich riešiť operatívne. Ide o vady, ktoré sú väčšinou známe až po odbúraní jednotlivých častí mosta a majú vplyv na konštrukciu mosta. Preto je nevyhnutné ku každému mostnému objektu pristupovať osobitne, keďže pri navrhovaní zložitých inžinierskych konštrukcií nemožno použiť rutinné a univerzálne postupy.