V krátkej aktualizácii vám prinášame informácie o druhej etape rekonštrukcie mosta M6702 cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci. 

I keď prvá etapa rekonštrukcie začala bez obmedzení, pri obnažení spodnej stavby boli zistené závažné skutočnosti o stave mosta. Na základe toho muselo prísť k úplnému obmedzeniu dopravy vrátane chodcov. Následne  bolo potrebné zabezpečiť úpravu statického zosilnenia zakladania pilierov, čo malo za následok zmenu technického riešenia. V dôsledku týchto nepredvídateľných okolností došlo k časovému posunu prác a ich zintenzívneniu pri zosilňovaní základov. Súčasne bola búracími prácami začatá aj II. etapa prác na mostovke. Realizovalo sa odfrézovanie vozovkového súvrstvia, odbúravanie chodníkov a ríms a odstraňovanie mostného príslušenstva (t. j. mostných zábradlí a stĺpov verejného osvetlenia).

V monolitickej časti nosnej konštrukcie boli zospodu vytvorené otvory na sprístupnenie tzv. komorovej časti a v poli 6 bol vybúraný kĺb nosnej konštrukcie. Zmonolitnenie konštrukcie betonážou stredového kĺbu,  pomocou tzv. koridoru pomohlo k tomu, aby mohol byť most sprístupnený chodcom. Ďalším krokom bolo osádzanie oceľových deviátorov na prefabrikovanú časť a montáž oceľovej konštrukcie na rozšírení mosta (priečniky, vzpery, plechodosky) po jednotlivých poliach.  V sledovanom období sa podarilo aj armovanie zosilnenia nosnej konštrukcie a sanačné práce na spodnej stavbe.  

29. decembra sa uskutočnila na moste skúška zaťažiteľnosti a na základe jej výsledkov bol pre všetku motorovú dopravu opätovne otvorený v pondelok 9. januára o 18.00 hodine. Na most sa v utorok 10. januára 2023 vrátili aj prímestské autobusy. Komplexná rekonštrukcia pokračuje v roku 2023 bez výrazných dopravných obmedzení. V plnej premávke prebieha betónovanie budúcich cyklochodníkov, ktoré sú súčasťou rozšírenia mosta realizovaného pomocou oceľovej konštrukcie. V prvej fáze sa začala betónovať severná rímsa mosta, neskôr sa práce plynule presunú na opačnú stranu.