K projektovaniu pristupujeme zodpovedne, no po svojom. Prečo je to tak? 

V uplynulom roku sa nám podarilo zrealizovať 50 projektov, ktoré si vyžadovali v prvom rade zodpovednú prípravu. Zároveň sa v SÚC TTSK snažíme robiť veci efektívne a inak, ako to bolo ešte v nedávnej minulosti zvykom. Potrebné je však povedať to, že vieme prečo a za akým účelom to robíme. Namiesto nákupu projektových dokumentácií sme „nakúpili“ tím externých projektantov, ktorí sa podieľajú na tvorbe a oprave ciest a mostov v TTSK.  

Naša spolupráca sa začala na jeseň v roku 2019. Po rozhovore s vedením SÚC sme usúdili, že ide o skvelú príležitosť pre obe strany. Keďže dnes projektanti pracujú viac “od stola” ako v teréne a fungovanie vo verejnej správe im nie je známe,  nemohli sme túto ponuku odmietnuť. Zo strany SÚC TTSK nám bola ponúknutá odborná asistencia pod vedením skúsenej projektantky a technickej námestníčky, Ing. Zaťkovej, ktorá nám zadefinovala požiadavky na rekonštrukcie objektov. Ešte v prvom roku môjho pôsobenia v SÚC TTSK som oslovil svojich kolegov s otázkou, či by sa nechceli pridať do tímu realizujúceho projektové dokumentácie a autorský dohľad pre SÚC TTSK. 

 Externí projektanti sú totiž stavební inžinieri, ktorí majú trvalé pracovné pomery v iných súkromných firmách. Sú to zanietení odborníci, ktorí majú po práci chuť sa ešte venovať príprave mostov, ciest a iných objektov výstavby pre potreby investora. V niektorých prípadoch sa jedná o projektantov, ktorí žijú alebo často cestujú po Trnavskom samosprávnom kraji a stav ciest a mostov im nie je ľahostajný. Títo ľudia chcú byť prínosní a tak prispievajú k zlepšeniu stavu komunikácii v našom kraji. Pri projekčných firmách sú projektanti vo väčšine prípadov podriadení hlavnému projektantovi. Cena a výsledný projekt je tak v réžii hlavného projektanta alebo riaditeľa firmy. Do výsledku sa síce zapracujú pripomienky investora, no v konečnom dôsledku je tvorba a samotný projekt „vizitkou“ firmy. V prípade externých projektantov je komunikácia o potrebách kraja jednoduchšia a činnosť hlavného projektanta nahrádza investičná námestníčka, ktorá – ako bývalá projektantka – má v tejto oblasti značné skúsenosti. Z toho vyplýva, že kraj má väčšiu kontrolu nad rozsahom projektovej dokumentácie a predpokladanou hodnotou zákazky. 

Externí projektanti sa o túto prácu zaujímajú aj z pohľadu praxe. Je pre nich totiž zaujímavé vidieť, ako funguje proces prípravy realizácie diela. Na základe skúseností so všetkými procesmi sa aj oni v konečnom dôsledku učia a zisťujú, že tento proces nie je úplne jednoduchý. Všetky potrebné kroky, ktoré vedú k výslednému produktu, ktorým je rekonštrukcia cesty či mosta, si vyžadujú čas. A tak sme v roku 2020 začali so spracovávaním projektov ciest, mostov a priepustov, ktorých bolo spolu 23. Pred spracovaním každého projektu je potrebné polohopisné a výškové zameranie, oslovenie správcov sietí či (sa v dotknutom území nachádzajú ich objekty), oznámenie stavebnému úradu o plánovanej rekonštrukcii objektu v ich pôsobnosti a prejednanie dopravného obmedzenia na ceste s príslušným dopravným inšpektorátom. Následne je v kompetencii SÚC zvolávať jednania a my – ako projektanti – sme na ne pozvaní za účelom objasnenia plánu opravy/rekonštrukcie a zapracovanie pripomienok zo strany správcov sietí a úradov. Po spracovaní a odsúhlasení projektovej dokumentácie sa začína verejné obstarávanie. Počas verejného obstarávania (VO) je zo strany projektanta potrebné v čo najkratšom čase zodpovedať všetky otázky od zhotoviteľov tak, aby počas tohto procesu nevznikali prieťahy. Po vyhodnotení VO sa prechádza do procesu realizácie, do ktorej projektant vstupuje ako autorský dohľad. V mnohých prípadoch sa pri rekonštrukciách nedá spoľahnúť na podklady zakreslené pred niekoľkými desaťročiami, ktoré nám poskytne investor. Keďže sa reálny stav častokrát výrazne líši od podkladov, je nutné reagovať na zmeny reagovať promptne tak, aby práce prebiehali s minimálnym zdržaním.  

Počas nasledujúcich rokov mojej praxe sa počet projektov zvyšoval a narastala tým aj potreba posilniť tím projektantov. Počas nášho pôsobenia v SÚC TTSK od roku 2019 do 2022 bolo spracovaných približne 104 projektových dokumentácií (PD) (z toho bolo 70 PD ciest a 34 PD mostov). S čoraz zložitejšou projektovou dokumentáciou mostov a náročným procesom prípravy PD sa naše rady rozšírili a dnes je k dispozícii  6 projektantov a 2 geodeti, ktorý zabezpečujú predprojektovú prípravu (polohopisné a výškopisné zameranie s fotodokumentáciou budúcej stavby).  

Mosty na Slovensku vo všeobecnosti nie sú v dobrom stave a aj náš kraj sa chce s týmto problémom vysporiadať čo najskôr. Dôležité je však to, aby mal projekty pod kontrolou pred tým, ako sa budú dostávať do realizácie.  

 Martin Hajdóny, šéf pracovnej skupiny projektantov