SÚC TTSK v zmysle čl. II. zákona  č. 258/2009 Z.z. zverejňuje zámer č. 3/2023 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je

– časť stavby cesty II/507 v kkm 12,610 – 12,670 v Dunajskej Strede

– cenové ponuky doručovať: do 28.2.2023 do 15,00 hod.

– na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava

– informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , č. tel. 033/5531287, email: jana.fodorova@spravaciest.sk

V Trnave, 07.02.2023  ;   Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ