SÚC TTSK v zmysle čl. II. zákona  č. 258/2009 Z.z. zverejňuje zámer č. 5/2023 priameho prenájmu majetku TTSK, v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je

 

– nebytový priestor na Priemyselnej ul. č. 2159/2 vo Veľkom Mederi, súp.č. 2159

– časť pozemku parc.č. 1934/1 v k.ú. Veľký Meder

– cenové ponuky doručovať: do 15.03.2023 do 15,00 hod.

– na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava

– informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , č. tel. 033/5531287, email: jana.fodorova@spravaciest.sk

V Trnave, 21.02.2023, Ing. Dalibor Trebichalský,riaditeľ