Zámer na prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku Trnavského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest TTSK  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Správa a údržba ciest TTSK so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783 ako správca  majetku vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja podľa  zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK

z v e r e j ň u j e     z á m e r

na prenechanie  nehnuteľností (nebytových priestorov a časti pozemku) a hnuteľnej veci (plechový sklad) spôsobom prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa:

  •  Nebytové priestory – kancelária v stavbe súp. č. 5147 prevádzková budova na pozemku parc. č. 6511/98 k.ú. Trnava, zapísanej na LV 9876 a to, prvá miestnosť vpravo na prízemí dvojpodlažnej prevádzkovej budovy – miestnosť B101 o výmere 18,6 m2 na Bulharskej ul. č. 39 v Trnave,
  • časť pozemku parc. reg. „C“ parc. č. 6511/125 zastavaná plocha a nádvoria v k.ú. Trnava zapísaného na LV 9876 a to časť o výmere 15 m2 ako parkovacie miesto, nachádzajúce sa na parkovisku pred prevádzkovou budovou na Bulharskej ul. č. 39 v Trnave,
  • plechový sklad o veľkosti 18 m2, postavený na časti pozemku parc. reg. „C“ parc. č. 6511/125 zastavaná plocha a nádvoria v k.ú. Trnava zapísaného na LV 9876, umiestnený v zadnej časti dvora strediska údržby ciest na Bulharskej ul. č. 39 v Trnave,

 nájomcovi spoločnosti zriadenej MDPaT SR,  Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328, za ročné nájomné vo výške 1984,60 Eur stanovené dohodou zmluvných strán v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK. Nájomca bude súčasne z nájomným uhrádzať platby za energie a služby.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ktorým je verejnoprospešný účel, t.j. majetková a správcovská činnosť na cestách l. triedy, ktoré sú dôležitou častou dopravnej infraštruktúry ciest v Trnavskom kraji.“

V Trnave, dňa  07.03.2023, Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ