Zámer prenájmu č.7/2023

SÚC TTSK zverejňuje zámer č. 7/2023 priameho prenájmu majetku TTSK,v správe Správy a údržby ciest TTSK, ktorým je časť pozemku parc.č. 275 zastavané plochy a nádvoria,  k.ú. Borský Mikuláš. Cenové ponuky doručovať: do 27.11.2023 do 15,00 hod., na adresu SÚC TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava.

Informácie poskytne: SÚC TTSK Trnava p. Fodorová , č. tel. 033/5531287, email: sekretariat@spravaciest.sk .
V Trnave, 6.11.2023, Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ